Monthly Archives: augustus 2013

Steeds meer huurders in armoede door kabinetsbeleid

Woonbondpersbericht
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIGO in opdracht van de Woonbond heeft gedaan naar de huidige en verwachte woonlasten van huurders.[more…]

RIGO heeft op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2012 en de armoedecriteria van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) berekend hoeveel huurders na aftrek van hun woonlasten onvoldoende overhouden voor de overige noodzakelijke uitgaven en deelname aan het maatschappelijk leven.
In totaal kan 28% van de huurders van gereguleerde huurwoningen na aftrek van de woonlasten op dit moment de minimale kosten voor de overige onvermijdbare uitgaven en sociale participatie al niet betalen. Het gaat daarbij om 724.000 hurende huishoudens. Alleenstaanden en jongeren zijn hierbij oververtegenwoordigd. Dit aantal stijgt door de huurverhogingen tot 850.000 huurders in 2017. Rekenen we dan ook een stijging van de energieprijzen mee, dan komt het aantal hurende huishoudens in armoede in 2017 uit op 891.000. Dat is 35% van de huurders.

Stijgende woonlasten
Als gevolg van de combinatie van forse huurverhogingen, stijgende energieprijzen en achterblijvende inkomensontwikkeling, stijgt het deel van het besteedbare inkomen dat wordt besteed aan woonlasten (woonquote) van een doorsnee huurder van 29,4% naar 32,6% in 2017.
De helft van de huurders van gereguleerde huurwoningen (1,3 miljoen huishoudens) komt op grond van hun inkomen in aanmerking voor huurtoeslag. Toch houdt de helft van deze groep na aftrek van woonlasten onvoldoende over. De huurtoeslag is dus niet voldoende om te voorkomen dat zij in armoede leven.
Daarbij komt nog dat veel verhuurders voor nieuwe huurders de huurprijzen naar boven bij stellen, mede als gevolg van de door het Rijk opgelegde verhuurderheffing. Wanneer zij de maximale huurprijs vragen, dan nemen de huurlasten zodanig toe, dat veel huurwoningen onbetaalbaar worden voor de primaire en de secundaire doelgroep. Nieuwe huurders blijken in elke inkomensgroep relatief hoge huurlasten te hebben. Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt het dan ook hoog tijd dat dit kabinet inziet dat zij de armoede onder huurders vergroot; en dat het huidige huurbeleid moet worden aangepast. Om armoede onder huurders te beheersen is verbetering van de huurtoeslag, gerichte energiebesparing en vooral een gematigd huurbeleid nodig.

Peilbuizen van Waternet

10-07-2013, email van Eva van Zijl (gebiedscoördinator van de Alliantie)

Beste Bewonerscommissie
Hierbij een up-date van Waternet over de wateroverlast op het tweede deel van de Laagtekadijk. Ron Groot van Waternet (tijdelijke vervanger voor Patrick vd Werf die met vakantie is) wist mij te vertellen dat de peilfilters inmiddels hebben uitgewezen dat de grondwaterstand op de plek waar wij overlast ervaren zo’n 20 à 30 cm hoger is dan normaal. Waternet vermoedt dat de drainage van de Sibbeltuinen van de Key niet in orde is. Ze hebben geprobeerd om de tekeningen van de tuinen en de drainage te achterhalen bij de Key, maar dat is nog niet gelukt. Ik heb Jan Bakker hier  ook over gesproken en Jan weet misschien nog wel iemand die tekeningen heeft. Daar moeten we  of Waternet nu dus eerst achteraan. Maar het is in ieder geval goed nieuws dat Waternet erkent dat de grondwaterstand daar structureel hoger is en dat het plaatsen van de peilfilters dus nut heeft gehad. Nu nog even afwachten wat de rest uitwijst. Wordt dus vervolgd.