Monthly Archives: mei 2015

Huur boven liberalisatiegrens? Maak bezwaar!

Met de komende huurverhoging zullen sommige ‘oude’ huurders (= van vóór 2004) met hun netto huur boven de liberalisatiegrens, cq huurtoeslaggrens uitkomen. De BC correspondeert al geruime tijd met de Alliantie over het door hen doorbreken van de garantie uit 2007 ‘dat niemand met een sociaal huurcontract van voor 2004 boven de huurtoeslaggrens zou uitkomen’. Op grond van de Overlegwet Bewonerscommissies adviseert de BC dan ook negatief over het ter zijde schuiven van bovengenoemde garantie uit 2007 door de Alliantie.

De BC raadt dan ook de ‘oude’ huurders, die nu over de liberalisatiegrens (momenteel €710,- netto) zijn gegaan en een inkomen boven €35.000,- hebben, aan om vóór 1 juli a.s. bezwaar te maken tegen deze huurverhoging. Daartoe dient u het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’ te downloaden op de website van de Huurcommissie en onder rubriek 5 ‘Reden bezwaar’ aan te vinken dat er onjuistheden in het voorstel zitten. In de toelichting onder punt 6 kan dan onderstaande tekst toegevoegd worden.

Ik maak bezwaar tegen uw nieuwe huurvoorstel per 1-7-2015 omdat hierdoor de netto huur van €…,..  uitstijgt boven de liberalisatiegrens van €710,-. Dit is in strijd met de schriftelijke toezegging door E. Borova, manager Verhuur & Beheer, gedaan namens de Alliantie in juni 2007. Mijn sociale huurcontract dateert van ………….  In 2012 wilde de Alliantie terugkomen op de gemaakte afspraak omdat volgens haar de landelijke regelgeving ingrijpend gewijzigd zou zijn. De wijzigingen waren echter niet zo ingrijpend en ook niet zo onvoorzien zodat er geen redenen waren om de toezegging niet gestand te doen. Bovendien werd de gegeven garantie diverse malen herhaald door de gebiedscoördinatoren in gesprekken en emailberichten aan de bewonerscommissie.

( nb. indien mogelijk een kopie bijvoegen van de toentertijd aan u persoonlijk gerichte brief)