Bewonerscommissie stuurt brief aan de directie van de Alliantie

Aan de Directie van de Alliantie
Amsterdam13 april 2015
Betreft: Wateroverlast in de kelderboxen van het Entrepotdok

Geachte mevrouw Van de Pers,
De kelderboxen aan de Laagte Kadijk behorende bij de woningen 301 t/m 381 zijn vaak nat als gevolg van wateroverlast. Afhankelijk van de regenval varieert de wateroverlast van natte vloeren tot enkele centimeters hoog staand water.
Huurders hebben als gevolg van deze wateroverlast schade geleden en kunnen hun kelderboxen niet meer gebruiken voor opslag van goederen.
Dit probleem is in de loop der jaren al vele malen door diverse bewoners zowel mondeling als schriftelijk als klacht bij de Alliantie gemeld. Ook de bewonerscommissie Entrepotdok heeft de wateroverlast in overleg met de directie in februari 2013 en in haar periodiek overleg (Najaars- en Voorjaarsoverleg) met de complexbeheerder en de gebiedscoördinator veelvuldig aangekaart.
Waternet (zie eindnotitie van Waternet van 2 juni 2014) adviseert na anderhalf jaar monitoren van het grondwater met peilfilters om de verouderde drainage te vervangen. Het door de  Alliantie ingeschakelde bureau Lenting stelt in haar rapportage van 28 oktober 2014 voor om waterstandsignalering en pompputten in de drainage te plaatsen. Na te hoge waterstand in de drainage kunnen de op het gemeenteriool aangesloten pompen het water wegpompen om zo de wateroverlast te voorkomen.
Ondanks deze adviezen neemt de Alliantie niet haar verantwoordelijkheid als verhuurder, maar blijft zij het probleem van de wateroverlast bij de bewoners negeren. In plaats van te zorgen voor een structurele oplossing, kiest de Alliantie er liever voor om na iedere regenbui een medewerker een hopeloze poging te laten ondernemen het water in de kelderboxen op te zuigen. Letterlijk pappen en nathouden dus en ondertussen worden de gedupeerde bewoners geschaad in hun woongenot en blijven zij willens en wetens achter met schade aan hun goederen in de vochtige kelderboxen.

Omdat ons geduld inmiddels op raakt en wij als huurder het recht hebben om het gehuurde ook fatsoenlijk te kunnen gebruiken, verzoeken wij u als onze verhuurder en contractpartner ons binnen 2 weken een plan van aanpak te presenteren dat er in voorziet dat alle kelderboxen binnen 6 weken na presentatie van het plan van aanpak, weer droog zijn en normaal gebruikt kunnen worden.
Indien niet aan deze criteria beantwoord wordt, schakelen wij de huurcommissie in.
De huurders behouden zich het recht voor om de Alliantie aansprakelijk te stellen voor de geleden schade aan goederen en het niet kunnen gebruiken van de kelderboxen.
Graag ontvangen wij uw antwoord op het mailadres van de bewonerscommissie, te weten info@bcentrepotdok.nl

Met vriendelijke groeten, BC Entrepotdok, de secretaris