Woonbond: grootschalige liberalisering dreigt

Minister Blok wil een fors aantal sociale huurwoningen liberaliseren door ze over te plaatsen naar een commerciële BV. De Woonbond vindt deze nieuwe plannen volstrekt ongewenst. De vermindering van de sociale huurwoningen met honderduizenden is een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het huren.[more…]

Vandaag bracht de NOS de notitie van minister Blok naar buiten met de nieuwe plannen over de herziening van de Woningwet. Pluspunt is dat de positie van huurders bij de woonvisie en de prestatieafspraken versterkt wordt. Minpunten zijn daarentegen de sterke inperking van het taakgebied van corporaties en het onderbrengen van het financiële toezicht bij de minister; dit bedreigt de onafhankelijkheid en de professionaliteit van het toezicht.

Meest opvallende minpunt is dat de minister niet alleen het commerciële bezit van corporaties in een commerciële (overgangs-) BV wil plaatsen, maar ook een groot deel van de te liberaliseren woningen. Het gaat hier om sociale huurwoningen die op grond van het aantal woningwaarderingspunten te liberaliseren zijn, omdat ze meer dan 141 punten hebben. De huur kan hierdoor onbeperkt stijgen boven de liberalisatiegrens van € 681. Het gaat hierbij om ongeveer 200.000 tot 300.000 woningen.

De Woonbond is er fel tegen dat het aantal sociale huurwoningen met zo’n 10% wordt verlaagd. Dit betekent minder betaalbare huurwoningen en nog langere wachtlijsten. Zeker in deze tijd van crisis, toenemende werkloosheid en koopkrachtdaling is dat absoluut ongewenst. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We gaan toch niet beleven dat via een aanpassing van de woningwet een nieuwe aanval wordt gedaan op de betaalbare woningvoorraad. Hier moet de politiek een stokje voor steken. De nadruk moet de komende jaren juist liggen in de uitbreiding in plaats van de inkrimping van de sociale huurvoorraad.’

Wateroverlast per 1 juni

Bij de afgelopen schouw is aan Alliantie gevraagd hoe de stand van zaken is omtrent het onderzoek naar de oorzaak van de wateroverlast. De Alliantie heeft met Waternet contact gezocht en dit is hun antwoord: [more…]

Door verschillende omstandigheden was het plaatsen van de peilbuizen nog niet mogelijk. (bijvoorbeeld de bodemsamenstelling en vervuiling.)
Inmiddels zijn de peilbuizen geplaatst. Daarnaast wordt er bij het stadsdeel nagegaan hoe de afwatering van de Sibbeltuinen plaatsvindt. Ik hoop jullie binnenkort bij te kunnen praten over de situatie en eventuele maatregelen die we kunnen nemen.

Waternet, P. vd Werf

 

Sinds eind mei is de VvE begonnen met reparatiewerkzaamheden aan de drainagepijp rondom het complex.

Spookbewoners?

Voor de inkomensgegevens gaat de Alliantie uit van het gezamenlijke inkomen dat de belastingdienst opgeeft. De belastingdienst telt van alle ingeschreven bewoners van het betreffende adres het inkomen op. Mochten de gegevens van de belastingdienst niet kloppen dan kan een huurder met IB60’s van alle bewoners die ingeschreven staan op het adres  (en een uitreksel van het bevolkingsregister, waarop alle ingeschrevenen staan vermeld) aangeven wat er niet klopt. De HUCO heeft hier een formulier voor, maar het mag ook in een “gewone” brief worden opgestuurd.[more…]
Huurders (en kopers ook trouwens) zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de mensen die ingeschreven staan op het adres overeenkomen  met de gemeentelijke basisadministratie. Mochten er mensen staan ingeschreven die er niet verblijven (spookbewoners), dan kan de huurder de betreffende perso(o)n(en) in onderzoek laten nemen. Dit geldt overigens ook voor de huurtoeslag en andere subsidies en uitkeringen.

Het verdient ook aanbeveling om bij de gemeentelijke basisadministratie een zgn beperking inschrijving woonadres te laten opnemen. Hiermee voorkom je dat buiten medeweten van de hoofdbewoner(s) om iemand zich laat inschrijven. Voor bewoners die bij de aanschrijving van de huurverhoging een kopie van de boven- of ondergrens van het totaalinkomen van de belastingdienst hebben ontvangen is het eenvoudig te controleren. Op die brief staat het aantal personen vermeld die het totaalinkomen vormen.

Toch gluurverhoging voor veel chronisch zieken en gehandicapten

Persbericht Woonbond, platform VG en CG-Raad

De lat ligt te hoog[more…]
Met de huidige regeling krijgen veel chronisch zieken en gehandicapten toch te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij moeten minimaal 10 uur zorg vanuit de AWBZ krijgen om binnen de regeling te vallen. De lat ligt daarmee veel te hoog. Vanwege bezuinigingen krijgen namelijk steeds minder mensen die 10 uur toegekend. Bovendien houdt de regeling onvoldoende rekening met mantelzorgers. Juist huishoudens waar mantelzorg aanwezig is, krijgen een lage indicatie. Hetzelfde geldt voor  huurders van een woning die al bij de bouw geschikt is gemaakt voor ‘mensen met mobiliteitsbeperkingen: door de aanpassingen in hun woning, hoeven zij geen (of minder)  gebruik te maken van AWBZ-zorg.
Zelfredzaamheid
Voor andere groepen is verhuizen naar een geheel nieuwe omgeving geen reële optie. Zoals blinden en slechtzienden die goed hun weg kunnen vinden in de woning en woonomgeving. Een verhuizing betekent een stap terug in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hetzelfde geldt vaak voor mensen met een verstandelijke beperking.
Regeling
Veel huurders hebben de brief over de huurverhoging per 1 juli inmiddels ontvangen. Dit jaar is de huurverhoging van sociale huurwoningen inkomensafhankelijk gemaakt. Huurders met een huishoudinkomen boven de 33.614 euro kunnen een huurverhoging van 4,5% krijgen. Boven de 43.000 euro is dat maar liefst 6,5%. De minister wil hen stimuleren door te stromen naar de commerciële huursector of een woning te kopen. Voor chronisch zieken en gehandicapten die nu in een geschikte woning wonen is dat echter niet logisch en wenselijk. Daarom wordt voor hen een uitzondering gemaakt. De minister maakte de regeling eind april bekend.

Controleer uw huurverhoging

Huurverhoging 2013 mogelijk vol fouten
De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) verwacht dit jaar meer fouten in de huurverhoging dan vorige jaren. Het is daarom belangrijk dat huurders de verhoging scherp controleren en bij twijfel bezwaar maken. “lijkt er iets raar, maak dan bezwaar”, aldus voorzitter Frans Ligtvoet.[more…]

Vanaf dit jaar kunnen verhuurders de huurverhoging laten afhangen van het gezamenlijk inkomen van de huurders van een woning. Deze informatie winnen zij in bij de belastingdienst, en juist in deze informatiewinning verwacht de HA veel fouten . Hiervoor heeft de Huurdersvereniging Amsterdam meerdere keren, tevergeefs, gewaarschuwd. De zorgen om fouten worden bij de HA versterkt en bevestigd, doordat de belastingdienst bij meer dan 10% van de woningen helemaal geen inkomensgegevens kan leveren.
Behalve Amsterdamse corporaties mogen ook andere kleine verhuurders de zogeheten gluurverhoging doorvoeren. Het gevolg is dat duizenden kleine verhuurders  gegevens van hun huurders opvragen bij de belastingdienst.
Dit jaar zijn er meer punten om bezwaar op te maken dan voorheen. Zo is het mogelijk dat opgetelde verzamelinkomens of de samenstelling van het huishouden niet kloppen. Bovendien kunnen deze gegevens veranderd zijn na de meting in 2011. Gehandicapten en chronische zieken zijn veelal vrijgesteld van de hogere huurverhogingen. Huurders hebben dus meer redenen om de huurverhoging dit jaar scherp te controleren en bij enige twijfel bezwaar te maken.

Huurdersvereniging Amsterdam verwijst bezorgde huurders door naar de website www.huurverhoging.nl. Daar staat precies hoe bezwaar gemaakt kan worden.  Inmiddels hebben alle huurders de aanzegging voor de huurverhoging ontvangen.

Bezwaar tegen de huurverhoging

Ontdek hoe bezwaar te maken tegen de huurverhoging!

De Woonbond nodigt u uit voor de bijeenkomsten over de
huurverhoging 2013 en hoe daar bezwaar tegen te maken.[more…]

Bezwaar maken tegen de huurverhoging moet voor 1 juli gebeuren. Tussen 21 mei en 6 juni organiseren we in elke provincie een bijeenkomst, waar we u alles vertellen over de mogelijkheden om bezwaar te maken. Kijk voor de precieze data, tijden en plaatsen op www.actiehuuralarm.nl/agenda.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis voor alle leden. Dus zowel voor persoonlijke leden als voor leden van een bij de Woonbond aangesloten huurdersorganisatie.

Op de bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als:

Hoe werkt de inkomensafhankelijke huurverhoging?
Wat zijn redenen om bezwaar te maken?
Hoe doe ik dat dan? Hoe werkt de bezwaarprocedure?
Wat kan ik als huurdersorganisatie betekenen voor mijn achterban?
Alle locaties waar bijeenkomsten worden gehouden, zijn goed bereikbaar met het OV en met de auto. Wanneer u zich aanmeldt via de website krijgt u een routebeschrijving. Aanmelden kan als huurdersorganisatie, als lid en als niet-lid. Toegang voor niet-leden kost € 35,-