Uit het rapport over de wateroverlast

 Grondwateroverlast
De grondwateroverlast in de kelderboxen is geconstateerd op het deel parallel aan de Sibbeltuinen. Door Waternet is reeds onderzoek gedaan naar de grondwaterstanden en de overlast.
Hierbij is geconcludeerd dat het water in de bergingen grondwater betreft en dat de riolering goed functioneert.
De gemeten grondwaterstanden in de buurt van locaties waar wateroverlast optreedt, liggen een groot deel van het jaar boven de drempelhoogte van de kelders. De ligging van de drainage is hoger dan de drempelhoogte, daarmee voert de drainage dus pas grondwater af wanneer de grondwaterstand ruim hoger is dan de drempelhoogte.
Indien de kelder niet waterdicht is kan er grondwater de kelder in stromen.

De particuliere eigenaar is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om overlast op het eigen terrein te voorkomen, mits dit niet aantoonbaar wordt veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander (particulier of overheid).
De sanering van de Sibbeltuinen heeft mogelijk gezorgd voor een verhoging van de grondwaterstand. Bij de sanering is de doorlatendheid van de grond verbeterd, waardoor hemelwater sneller afstroomt richting het grondwater. De barrière die geplaatst is tot 1 m beneden maaiveld is niet diep genoeg om grondwaterstroming tegen te gaan, aangezien de doorlatende bodem hieronder ook nog aanwezig is. Daarnaast zijn ten tijde van de sanering diverse bomen gerooid die, gezien hun ouderdom en grootte, een verlagende invloed op de grondwaterstand hadden. Met het kappen van de bomen, is deze verlagende invloed komen te vervallen.
Het daadwerkelijke effect van de sanering op de grondwaterstand kan niet aantoonbaar worden gemaakt op basis van meetgegevens, vanwege het ontbreken van grondwaterstandsmetingen in de periode van voor de sanering.
Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden beoordeeld of de ontstane overlast het gevolg is van eventueel onrechtmatig of nalatig handelen bij de voorbereiding en uitvoering van de saneringswerkzaamheden.

Drainage mogelijkheden
De reeds aanwezige drainage ligt te hoog om de grondwaterstand te verlagen tot onder het vloerpeil van de kelder ter plaatse van de Laagte Kadijk. Het hoogte verschil tussen de kelder en het oppervlaktewater is echter wel voldoende om de gewenste grondwaterstand met een nieuw drainage systeem te bewerkstelligen.
De laagst toelaatbare grondwaterstand onder het Entrepotdok is door ontbreken van gegevens betreffende de fundering niet vastgesteld. Aangenomen wordt dat het niveau van het bovenste funderingshout op NAP -0,7 m of dieper ligt, dit is het niveau dat in het algemeen door Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam wordt geadviseerd.
De toplaag van de bodem is goed doorlatend waardoor de drainage de grondwaterstand naar verwachting goed kan verlagen.
Geconcludeerd wordt dat de aanleg van nieuwe drainage een doelmatige oplossing is om grondwateroverlast in de kelders te voorkomen.

Toelichting
Geadviseerd wordt alleen ter plaatse van de wateroverlast nieuwe drainage aan te leggen. Hiermee wordt het grondwerk beperkt en wordt een eventuele negatieve invloed voorkomen bij panden waarvan geen funderingsgegevens bekend zijn. De nieuwe drainage is ontworpen op de locatie van de bestaande drainage: onder het trottoir van de Laagte Kadijk.
Voor de afvoer van het drainagewater wordt geadviseerd een kleine pompput aan te leggen en de afvoer aan te sluiten op het regenwaterriool of op de bestaande hoger gelegen drainage.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt na te gaan of lozing van drainagewater op het regenwaterriool mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is wordt aanbevolen het drainagewater te lozen op het bestaande drainagestelsel.
Overwogen kan worden om de drainage aan te leggen door middel van een boring. Dit geeft minder overlast.
Aanbevolen wordt de gebruikers van de bergingen te informeren dat door de aanleg van drainage wateroverlast in de berging kan worden voorkomen maar dat de vloer delen van het jaar vochtig kan zijn. Voor het stallen van spullen is het aan te raden dit op enige hoogte boven de vloer te doen.