Huurbeleid van De Alliantie per 1 juli 2013

Huurbeleid van De Alliantie per 1 juli 2013
De gebiedscoördinator van De Alliantie gaf tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering met de Bewonerscommissie Entrepotdok een uitleg over het nieuwe huurbeleid. Het uitgangspunt van De Alliantie is en blijft dat 80% van de woningen in de sociale sector blijft. De overige 20% verhuren zij als vrije sector woningen. Dit is Alliantiebreed ingevoerd, en dit blijft. Daarnaast wordt er de inkomensafhankelijke huur voor nieuwe huurders ingevoerd. Dit is dus niet voor zittende huurders.[more…] Voor woningen die vrijkomen wordt de 100% maximaal redelijke huurprijs gevraagd, tenzij een huishouden net boven de inkomensgrens van de huurtoeslag zit of er vanuit De Alliantie argumenten zijn om de woning in de sociale huursector te behouden.
Als ze voor alle woningen in het centrum de 100% maximaal redelijke huurprijs zouden vragen zouden ze bijna geen sociale huurwoningen in het centrum meer hebben en dat vinden zij ongewenst.
De bewonerscommissie vroeg zich toen af of die 80-20% verdeling over heel Amsterdam is of per stadsdeel. De Alliantie gaf aan dat dit per stadsdeel gaat. Wel kunnen er per stadsdeel verschillen zijn, dus bijvoorbeeld dat in een buurt een verhouding 90-10% is en misschien voor het centrum een verhouding 70-30%.
Het is dus in theorie mogelijk dat het hele Entrepotdok uiteindelijk in de vrije huursector terecht komt, mits de woningen qua puntenaantallen boven de wettelijke huurgrens zitten.
Verder gaf De Alliantie aan dat een woning die nu in de sociale huursector zit, niet zomaar naar de vrije sector huur kan gaan. Als het maximum van de sociale huur is bereikt (nu € 664,66), dan blijft het bij dat bedrag, ondanks dat er eigenlijk jaarlijks een percentage bij zou komen.
Er zijn nu nog heel veel onduidelijkheden.
Palladion (de overkoepelende organisatie van bewonerscommissies) zal binnenkort tijdens een bijeenkomst die zij organiseren ook nog uitleg geven over het nieuwe huurbeleid.
Wordt vervolgd.

Woonbond blijft strijden tegen de gluurverhoging

Woonbondpersbericht
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de gluurverhoging. De Woonbond ziet de wetgeving als onrechtvaardig en moeilijk uitvoerbaar en blijft zich er tegen verzetten. De Woonbond voorziet dat tienduizenden huurders bezwaar zullen maken.[more…]

De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat de huren met 4 tot 6,5 procent omhoog gaan en de privacy van huurders wordt geschonden. Dat leidt tot armoede en rechtsongelijkheid. De Woonbond vindt dat onacceptabel. Daarbij voorziet de Woonbond grote problemen bij de uitvoering van de gluurverhoging. De wetgeving rammelt en verhuurders zullen overspoeld worden met bezwaren en procedures tegen de huurverhogingsvoorstellen.

De Woonbond gaat zijn 1,5 miljoen leden intensief voorlichten over de gluurverhoging en de te verwachten problemen rond de uitvoering ervan. Vanzelfsprekend wordt daarbij hulp en ondersteuning geboden, zodat iedereen die een foutief huurverhogingsvoorstel in de brievenbus krijgt ook daadwerkelijk bezwaar zal maken. Bezwaar maken kost weinig inspanning voor huurders en zal in veel gevallen lonend zijn.

Huurdersorganisaties hebben het recht om op plaatselijk niveau advies te geven over het huurbeleid van verhuurders. De Woonbond roept huurdersorganisaties op om negatief te adviseren vanwege problemen met de betaalbaarheid van het huren voor de lage en bescheiden middeninkomens, maar ook vanwege de onuitvoerbaarheid van de gluurverhogingswetgeving. De Belastingdienst heeft lang niet van alle huishoudens de inkomensgegevens en ook niet de actuele inkomensgegevens. De kans op fouten is daardoor groot.

Veel verhuurders hebben al besloten om de gluurverhoging niet door te voeren. Woonbonddirecteur Ronald Paping roept de overige verhuurders op om ook af te zien van de gluurverhoging: ‘Doe het uw huurders niet aan, maar doe het ook uw eigen organisatie niet aan. Minimale extra opbrengsten gaan gepaard met gigantisch extra werk en veel onrust en ongenoegen bij uw huurders.’

Persbericht Woonbond, 13.2.2013

Woningmarktakkoord biedt huurders onvoldoende

Vanochtend presenteerde minister Blok het akkoord over de woningmarkt dat hij met D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. De Woonbond vindt zowel de huurverhogingen als de verhuurderheffing nog steeds veel te hoog, maar stel vast dat de scherpe randjes van de maatregelen zijn afgehaald.[more…]

Om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen voor zijn woningmarktplannen heeft het kabinet de steun van andere partijen nodig. Nadat het overleg met het CDA mislukt was onderhandelde de minister verder met D66, ChristenUnie en SGP. De huurmaatregelen uit het regeerakkoord worden met dit akkoord iets verzacht. De huurverhogingen op basis van het inkomen (gluurverhogingen) worden minder hoog dan aangekondigd. Voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro gaat een huurverhoging van maximaal 6,5% gelden in plaats van 9%. De verhuurdersheffing wordt iets verlaagd van 2 miljard naar 1,7 miljard. Woonbonddirecteur Ronald Paping: “Het is prettig dat de scherpe randjes er van af zijn, maar het blijft veel te veel. De huurders worden nog steeds geconfronteerd met forse huurverhogingen en de verhuurderheffing is amper verlaagd. Daarmee is er nog steeds nauwelijks ruimte voor investeringen.”

De Woonbond is verheugd dat de maximale huur gebaseerd blijft op het woningwaarderingsstelsel en niet op 4,5% van de WOZ-waarde. In het akkoord worden de plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen bijgesteld, zoals minder hoge stijgingen voor middeninkomens, de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensdaling en een uitzonderingspositie voor kwetsbare groepen (gehandicapten en ouderen die zorg nodig hebben). De bezwaren van huurders tegen het voorstel lijken eindelijk doorgedrongen bij de politici. Daarmee heeft de Actie Huuralarm van de Woonbond effect gehad.

De Woonbond beoordeelt de aanpassingen positief, maar vindt dat het beter is om al meteen het systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een huursombenadering, en niet pas in 2014. Aan de ‘gluurverhogingen’ zitten zoveel nadelen, zoals privacyschendingen en willekeur, dat dit zeker problemen bij de uitvoering gaat opleveren. Het is dus beter er niet aan te beginnen, en meteen over te gaan op een beter alternatief.

Demonstratie 12 maart gaat door

De Actie Huuralarm van de Woonbond zal voortgezet worden tegen de, nog steeds te hoge, huurstijgingen en de verhuurderheffing die desastreus uitpakt voor de sociale huursector. De geplande demonstratie op 12 maart gaat door.