Buurtbewoners

Huurdersorganisaties hebben grote kritiek op Manifest Passend Wonen

In het hele land hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies grote kritiek op het in juni 2018 door de Woningbouwcorporaties gepresenteerde Manifest Passend Wonen. Hieronder een aantal van de belangrijkste bezwaren.

Corporaties willen inbreuk op het huurrecht
Er is geen sprake van ‘huurkorting’ of subsidie
Van huurcontract naar huurvoorziening
Verregaande inbreuk op privacy
Corporaties worden een sociale dienst
Inbreuk op het recht huurder om eigen leven in te richten
Inspiratie uit buitenland
Het echte probleem is de vastgelopen woningmarkt
Woningtekort gevolg van politieke keuzes
Afschaffen verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting, BTW

Meer informatie en de mogelijkheid om de petitie te ondertekenen vindt u op de website van de HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Amsterdam.

https://hbva.nl/centraal/wonen-is-een-recht-geen-gunst/

 

Regenbestendig

Waternet heeft een website gelanceerd waarin tips gegeven worden om Amsterdam ‘rainproof’ te maken.

http://www.rainproof.nl

Groen op de hofjes

De VvE heeft samen met de Alliantie, op initiatief van enige bewoners, dit jaar een pilot-project opgezet om de plantenbakken van een tweetal hofjes te voorzien van een automatische bewatering. De installaties hebben naar behoren gewerkt en de plantenbakken zijn bijna ongeschonden de droge hete zomer doorgekomen. Het ligt in de bedoeling om op termijn meerdere hofjes te voorzien van een dergelijke installatie. Een hoveniersbedrijf zal dan jaarlijks de bemesting verzorgen en de beplanting aanpassen indien dat noodzakelijk blijkt

Biercafé Gollem aan het water

Sinds de zomer van 2018 heeft Biercafé Gollem een nieuw café met terras aan het water geopend aan het Entrepotdok. De mooie zomeravonden zorgden voor een grote clientèle, die naarmate de avond vorderde steeds luidruchtiger werd. Dit tot groot ongenoegen van de omwonenden, die met het mooie weer hun slaapkamerramen aan de Artis-zijde natuurlijk hadden openstaan. De terras-herrie kon tot na twaalven door blijven gaan. E.e.a. heeft er toe geleid dat een groep bewoners naar de gemeente is gestapt om hun bezwaar te uiten over de (voorlopige?) terrasvergunning. Momenteel (medio oktober) wordt hun zienswijze besproken in een gemeentecommissie, die daarna een uitspraak doet. Maar als het te ingewikkeld blijkt wordt het opgeschaald en worden er meer mensen van de gemeente bij betrokken waaronder juristen.  De bewoners hopen dat het of een weigering voor de terrasvergunning wordt of (meer waarschijnlijk) een vergunning onder veel voorwaarden. Tegen de uitspraak kan van beiden kanten beroep aangetekend worden.

Het gebiedsplan Centrum Oost 2018 is vastgesteld door de bestuurscommissie in stadsdeel Centrum.

In Centrum Oost geeft de bestuurscommissie extra aandacht aan de volgende onderwerpen:
•    In postcodegebied 1018 worden de locaties voor ondergrondse afvalcontainers onderzocht en ter inspraak voorgelegd.

•    Vanaf april 2018 worden inrijverboden voor touringcars van kracht voor de Eilandenboulevard, Anne Frankstraat en de Plantage Parklaan zonder mogelijkheid tot    verlenen van een ontheffing.

•    Direct na de dodelijke schietpartij in speeltuingebouw Wittenburg op vrijdag 26 januari is het project ‘Aanpak Oostelijke Eilanden gestart’. Het project heeft tot doel de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren door versterking van de sociale cohesie, opvoedondersteuning, extra afstemming van zorg en hulpverlening, extra inzet van politie en toezicht en handhaving, het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.

•    In 2018 wordt het gebouw aan de Hoogte Kadijk opgeleverd voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. In overleg met bewoners wordt de komst van de bewoners voorbereid met aanpassingen in de openbare ruimte onder andere door groen.

Wakkere Kadijkers willen ideeën uitwisselen

De werkgroep Wakkere Kadijkers belegt een informatieavond op woensdag 11 april om 19.30 uur in de Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.

Het thema van de avond is de ontwikkeling rondom scheepswerf Koning William aan de Hoogte Kadijk en de plannen voor Energetica en de centrale van Liander.

Zon op het Dok zoekt leden

In onze initiatiefgroep Zon op het Dok zitten alleen huurders van de westelijke vleugel van het Entrepotdok. Wij zouden graag een meer gemengde groep willen hebben, waar zowel huurders van de oostelijke als westelijke vleugel in zitten.
Wellicht zijn er mensen die zitting zouden willen nemen in de initiatiefgroep Zon op het Dok.
Zij kunnen contact opnemen via het e-mailadres: zonophetdok@gmail.com
Graag tot horens,
Ellie Lurvink, secretaris Zon op het Dok

Zon op het Dok

De initiatiefgroep Zon op het Dok meldt: Er was een grote opkomst bij de voorlichtingsavond in de Witte Boei over de zonnepanelen op het Entrepotdok. Inmiddels zijn er al meer dan 150 zonnepanelen aangevraagd, dus het begin is er.
In bijgaande pdf staat de presentatie die Eric de Lange, van Zon op Nederland, op deze avond heeft gegeven.
presentatie voorlichting Zon op het Dok

Bewonersgroep Zon op het Dok

Sinds enige tijd is een bewonersgroep actief die onderzoekt of het haalbaar is zonnepanelen te plaatsen op het dak van het Entrepotdok-complex.

Voor verdere informatie en vooraanmelding is bijgaande brief met uitleg geplaatst.

Voor contact:  zonophetdok@gmail.com

informatiebrief

Open brief van de VVAB over de binnenstad

Open brief aan de burgemeester over de balans van de binnenstad

Amsterdam, 2 april 2015
Geachte heer Van der Laan,

Op 2 maart jongstleden medeondertekende u een convenant tussen KLM en Xiamen Airlines om meer (Chinese) toeristen naar Amsterdam te halen. In vijf jaar tijd meer dan drie keer zoveel als vorig jaar. Wij vragen ons af wat u bedoelde toen u het in uw nieuwjaarstoespraak had over het op zoek gaan naar een balans tussen economische groei en leefbaarheid in Amsterdam. U wilt dat Amsterdam in de top vijf staat van meest concurrerende steden in de wereld, u wilt meer toeristen/bezoekers én aandacht voor de drukte in de stad. Er staat ook een balansnota op stapel, die wordt opgesteld door Economische Zaken. Waar zal het ‘balanspunt’ komen te liggen?
Burgemeester, u bent druk met het ‘verkopen’ van de stad, maar voor wie doet u dat eigenlijk? Voor uw burgers? Terwijl woningzoekenden in Amsterdam meer dan tien jaar op een woning wachten, vindt een toerist met een paar muisklikken binnen een uur onderdak in onze stad. Airbnb, Wimdu, etc. hebben hun aanbod het laatste jaar verdubbeld; zij hebben, veelal in reguliere woningen, nu bijna 13.000 adressen met ruim 25.000 bedden in Amsterdam en hebben geen boodschap aan illegale verhuur. Het aantal hotelbedden is sinds 2000 ruim verdubbeld. De hotelstop is er niet voor niets, maar blijkt boterzacht. Het einde van de ongebreidelde hotelgroei is nog niet in zicht terwijl het aantal hotelovernachtingen per inwoner in Amsterdam nu al hoger is dan waar ook in Europa. Zelfs Barcelona, Praag, Parijs en Rome komen niet zo hoog op deze ranglijst, die in feite aangeeft hoe ver de balans zoek is.
Burgemeester, u hebt aangegeven dat u de drukte in de stad een serieus probleem vindt. Dat zijn behartigenswaardige woorden, maar wat doet u eraan? Wat doet u voor uw inwoners? Zij zijn het die decennialang in het opknappen en onderhouden van de historische panden hebben geïnvesteerd. Nu wordt gewoon tegen hen gezegd: als jullie last hebben van de drukte, moet je maar niet gaan wonen in het toeristisch centrum. Voor huurders stijgen de huren, of ze worden uit hun woning gepest omdat de eigenaar een beter renderende bestemming heeft gevonden. Voor projectontwikkelaars is investeren in woningen minder interessant omdat het rendement van hotelontwikkeling veel hoger ligt. Panden die voor woningen geschikt zouden zijn krijgen daardoor vaak heel andere bestemmingen.

Misschien doen wij u onrecht. Misschien wilt u wel aan de slag voor uw inwoners, maar kunt u niet veel uithalen. U wordt immers omringd door een College en een Raad die de groeiende disbalans niet lijken te onderkennen, of het probleem althans niet oppakken. Sommige bestuurderàs lijken ook niets op te hebben met bewoners. Neem bijvoorbeeld de raadsleden Ruigrok en Bakker, die in een opiniestuk schrijven dat ‘wij’ niet terug willen naar de armoedige jaren zeventig toen onze binnenstad zo slecht onderhouden was. Dat is werkelijk de wereld op z’n kop. Zij vergeten niet alleen dat het vooral bewoners waren die toen de stad hebben opgeknapt, maar ook dat door bewonersverzet voorkomen is dat grote delen van de oude binnenstad zijn platgegooid voor grote verkeersuitbreidingen. Zonder die bewoners stond Amsterdam nu niet op de Unesco werelderfgoed-lijst!
En wat te denken van de bijdrage van zo’n 80.000 centrumbewoners -die met zijn allen zo’n 2,5 à 3 miljard euro per jaar verdienen- aan de stedelijke economie? Moet dat niet meewegen in de doorgaans economisch gemotiveerde standpunten over doorontwikkeling van de stad? Leefbaarheid heeft toch ook een economische dimensie.
Misschien is de tijd opnieuw aangebroken voor breed en heftig verzet. Onlangs stond u voor de nieuwe bezetters van het Maagdenhuis. Binnenkort moet u misschien uw bewoners toespreken omdat zij het niet langer accepteren dat hun leefomgeving verslechtert en dat de overlast van toerisme  niet alleen de openbare ruimte beheerst en verpest, maar ook hun privé-domein steeds meer binnendringt. Gaan we Barcelona achterna waar woedende bewoners de straat zijn opgegaan omdat ze er schoon genoeg van hebben dat hun stad wordt weggegeven aan het massatoerisme?

Voor de VVAB is de grens gepasseerd: stop de uitverkoop van onze stad. Wij vragen u dringend om uw rol als burgervader op te pakken, samen met uw collega-bestuurders. Toerisme moet ingedamd worden in plaats van uitgebreid en de leefbaarheid van de stad moet worden beschermd. Zorg voor een klimaat waarin bewoners, ondernemers en toeristen ontspannen met elkaar kunnen omgaan. De VVAB vraagt om concrete maatregelen die het tij keren. Om te beginnen: voer onmiddellijk een échte hotelstop in en pas het ‘nieuw voor oud-criterium’ toe; krijg grip op de situatie rond short stay en schrap de uitzonderingsbepalingen; staak de campagne voor nog meer logies-ruimte in Amsterdam; besteed het budget van Amsterdam Marketing aan verbetering van het woon- en leefklimaat en adequate handhaving; beperk de toegankelijkheid van de binnenstad voor touringcars en verbied bierfietsen, bier-waterfietsen, drijvende badkuipen, etc.; bepaal het maximaal aantal evenementen dat onze binnenstad aankan en geef nog maar zeer selectief evenementensubsidies.

Om ieder misverstand te voorkomen, wij pleiten niet voor een slot op de stad. Toeristen uit binnen- en buitenland zijn welkom. Maar de binnenstad leent zich qua schaal en karakter niet voor massale bezoekersstromen; zij raakt daardoor uit balans. Om een prettig woon- en leefklimaat te garanderen en de groeiende onvrede onder bewoners (en een deel van de ondernemers) te beteugelen, zijn doortastende maatregelen nodig. Daarmee wordt ook een dam opgeworpen tegen de toenemende intolerantie jegens toeristen. De komende jaren bepalen welke kant de binnenstad opgaat. Wordt de binnenstad weer een plek waar wonen, werken en recreëren samengaan of wordt de binnenstad een toeristisch themapark waarin bewoners zich niet meer thuis voelen? Het is vijf voor twaalf.

Herstel de balans.

Deze brief werd ondertekend door Jos Otten en Fred Kramer, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad, en is in enigszins verkorte vorm als opiniestuk geplaatst in Het Parool van 11 april j.l.