Reactie Alliantie op brief aan wethouders BC Entrepotdok 3-11-22

Aan de Bewonerscommissie Entrepotdok

datum 3 november 2022

Uw brief aan de wethouders betreffende verkoop sociale huurwoningen en verduurzaming complex Entrepotdok

Geachte leden van de bewonerscommissie Entrepotdok,

Op 16 oktober en 31 oktober jl. heeft de Alliantie uw mail ontvangen met daarbij de brief die u aan de wethouders van Amsterdam heeft verzonden. In deze brief uit u uw bezwaren t.a.v. de verkoop van sociale huurwoningen in het complex en de wijze waarop de verduurzaming van het complex wordt aangepakt. Met deze brief geven wij u graag een toelichting op verkoop en verduurzaming. Ten aanzien van de verduurzaming is er door u een huurcommissiezaak gestart, waar wij inmiddels separaat op hebben gereageerd.

Vergroten van het woningaanbod in de stad
Wij begrijpen uw zorgen rondom het verkopen van appartementen in Entrepotdok. Met deze brief geven wij graag een toelichting op onze werkwijze en hopen daarmee (een deel van) uw zorgen weg te nemen.
Wij willen het aanbod van woningen in de stad laten toenemen om een perspectief te bieden aan al die woningzoekenden. Dat is ook de doelstelling van het gemeentebestuur van Amsterdam. Nieuwe woningen bouwen ligt het meest voor de hand, maar we zetten ook in op tijdelijke huisvesting, het stimuleren van doorstroming, sloop/nieuwbouw, verkoop, het ombouwen van lege kantoorpanden, het splitsen van woningen en het optoppen van complexen.
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk woningzoekenden eindelijk een eigen plek kunnen krijgen.

De reden dat wij woningen verkopen past bij deze maatschappelijke doelstelling. De opbrengst van de verkoop van de woningen investeren wij in nieuwe woningen. Gemiddeld kunnen wij met één verkochte woning, twee nieuwe woningen bouwen. Per saldo groeit hierdoor het aanbod van betaalbare woningen,

Wij bieden in verschillende complexen de huidige huurders de mogelijkheid hun woning te kopen. Dat gebeurt ook in het Entrepotdok. Overige verkoop van woningen vindt alleen plaats als de betreffende woning vrijkomt. Deze woningen worden dan met voorrang te koop aangeboden aan sociale huurders, waardoor er elders een huurwoning beschikbaar kan komen.page1image61973120 page1image61979264 page1image61975616

U heeft toentertijd als bewonerscommissie aangegeven verkoop in het Entrepotdok ongewenst te vinden. Om de hiervoor genoemde redenen vinden wij de urgentie rond de woningnood zwaarder wegen en hebben wij besloten uw advies niet over te nemen. Wij vinden dat de vele woningzoekenden ook op ons moeten kunnen rekenen.

U geeft aan dat wij 140 sociale huurwoningen in dit complex verkopen.
Dit is veel genuanceerder: wij hebben 140 woningen aangewezen (‘gelabeld’) die in de toekomst verkocht kunnen worden. Oftewel in aanmerking zouden kunnen komen voor verkoop op het moment dat deze vrijkomen door vertrek van de huurders. Dat gebeurt in dit complex maar heel af te toe.

Onze werkwijze past in de samenwerkingsafspraken die wij als gezamenlijke corporaties met de gemeente zijn overeengekomen.

Verkoop in Entrepotdok
Specifiek over de verkoop in Entrepotdok willen wij nog het volgende aangeven. Het betreft alleen het complex VVE Entrepotdok II. Daar is op dit moment al een VVE. Hiervoor is allereerst een aanbod gedaan aan de huidige huurders met een eerste indicatie van de verkoopwaarde. Deze waarde is bepaald door een taxateur op basis van een globale inschatting van de appartementen. Bij daadwerkelijke interesse zal de verkoopwaarde per appartement worden vastgesteld, die dus nog wat kan afwijken. Inmiddels hebben zich de eerste geïnteresseerde huurders gemeld. Als er woningen op de verkooplijst komen, zijn wij wettelijk verplicht deze eerst aan te bieden aan de huidige huurder. Daarna komen de woningen alleen in de verkoop op het moment dat een huurder verhuist. De ervaring leert dat dit in Centrum-Oost weinig woningen betreft; in Entrepot enkele per jaar.

Het klopt dat wij de woningen met een hoge huur (vrije sector woningen) niet verkopen. De reden hiervoor is dat er een zogenoemde borgstelling voor een lening op deze woningen rust. Dat betekent dat de woning als onderpand voor een lening dient. Verkoop daarvan is van ons uit daarom niet mogelijk.

Verduurzaming Entrepotdok
In de bijlage treft u de brief zoals wij deze naar de huurcommissie hebben gestuurd en waar wij in detail ingaan op een aantal door u aangedragen onderwerpen ten aanzien van de verduurzaming. Verduurzaming en vergroening zijn belangrijke thema’s die door de Alliantie worden onderschreven. De VvE heeft echter niet de financiële middelen om deze te bekostigen, en heeft daarom gekozen voor zonnepanelen via een coöperatie. Het rapport waarnaar u verwijst, is geen officieel rapport maar een eerste verkenning waar nog geen (technisch) onderzoek aan ten grondslag ligt. De financiële haalbaarheid van deze verkenning lijkt zeer klein te zijn; de technische haalbaarheid op het monumentale gebouw is nog onbekend.

De mogelijkheden voor vergroening van de binnenpleinen zijn helaas beperkt doordat dit tevens het dak is van de parkeergarage en er dus rekening moet worden gehouden met zaken als draagkracht en worteldiepte. De Alliantie ziet wel het belang van een mooi en goed onderhouden binnenplein. Wij hebben contact met de tuincommissie over bijvoorbeeld het herstellen van bloembakken, de gladde lichttegels, het bewateringsysteem en het onderhouden van de mussenboom.

Deze brief zullen wij ook per post versturen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en (een deel van) uw zorgen te hebben weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Koen Westhoff
Directeur Regio Amsterdam en Almere

page3image55730304