Eindelijk akkoord over de monumentenpunten

De Bewonerscommissie is akkoord gegaan met onderstaand voorstel van de Alliantie, dat na jarenlange briefwisselingen en onderhandelingen tot stand is gekomen en waarvoor de Bewonerscommissie Entrepotdok ooit opgericht is.

Voor de zittende huurders  die vóór 1-2-2004 in complex Entrepotdok een sociaal huurcontract/sociale huur bij aanvang huurcontract zijn aangegaan en voor zover het zelfstandige reguliere woningen betreft neemt de Alliantie de 50 extra monumentenpunten niet (meer) mee in de berekening van de maximale huur. Hiermee behandelen we deze huurcontracten dan volledig gelijk aan die van andere sociale huurcontracten in complexen, niet zijnde (rijks)monument. Dit betekent tevens dat er voor de betreffende huurders in het Entrepotdok (evenzeer als bij andere huurders met een sociaal huurcontract) zaken gelden, zoals energielabelpunten, schaarste- (dan wel straks WOZ-) punten, alsmede inkomensafhankelijke huurverhogingen en wat nu nog niet te voorzien is.

Voor de duidelijkheid: momenteel is er nog geen huurder die aan die maximale huur zit maar dat zou in de komende jaren wel kunnen gebeuren. En dan is het prettig dat die maximale huur volgens het puntenstelsel naar beneden bijgesteld is.

15 okt.: Rapport Wareco en de wateroverlast

Eén van de bouwinspecteurs van de Gemeente heeft intussen het technisch rapport van Wareco gelezen. Hij vond het rapport degelijk en een betrouwbare indruk maken. De aanbevelingen vond hij relevant, met name wat betreft het niveau van het grondwater. De koppen van de houten heipalen moeten wel steeds onder water blijven staan. Daarentegen is betonrot iets wat hij aangaf als een gevaar bij een te hoge waterstand.

15 okt.: Actuele stand van zaken mbt wateroverlast

15-10.2015  Recente navraag bij de Alliantie leverde onderstaand antwoord op.

De firma Duijvelaar pompen is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze bestaan uit een grondonderzoek en aanvraag van de benodigde vergunningen.
Vergunningstraject:
De vergunningsaanvraag loopt maar het is lastig te bepalen wanneer de vergunningen exact worden afgegeven.
Daarnaast loopt er ook een onderzoek vanuit de vergunningverstrekker of er nog nutsvoorzieningen mee kunnen/moeten liften in de door Duijvelaar te graven goot.
Grondwerkzaamheden:
Uit de grondwerkzaamheden is naar voren gekomen dat de grond evt vervuild zou zijn. Ook dit wordt momenteel nog verder onderzocht.
Opdracht Duijvelaar pompen:
Duijvelaar pompen heeft dan wel de opdracht in principe verkregen (om vertraging te voorkomen), de definitieve opdrachtbevestiging zelf is nog niet officieel verstrekt. Deze is laatstelijk nogmaals aangepast door een ingehuurde jurist. Doordat de definitieve opdracht nog niet officieel is verstrekt, staat deze ook nog niet op de Portal van de VvE (op deze Portal kunnen alle eigenaren de stukken nalezen/downloaden). Ook de Alliantie heeft daardoor de definitieve opdrachtverstrekking nog niet in bezit. Zodra deze via de Portal beschikbaar is krijgt de BC deze ook toegestuurd.
De aanpassingen in de opdrachtverstrekking hebben geen invloed op het moment van uitvoer van de werkzaamheden. Echter, de vraag wanneer de gewenste werkzaamheden starten kan op dit moment nog niet aangegeven worden omdat het vergunningstraject nog niet is afgerond.

Huurders met wateroverlast in de boxen

Recentelijk is er een bewonersbijeenkomst geweest waarin dit thema besproken is. Op grond van de wensen van de aanwezige bewoners heeft de Bewonerscommissie een aantal voorbeeldbrieven laten opstellen die een begin kunnen betekenen van een klachtenprocedure bij de Huurcommissie. Diegenen die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn en van wie ook geen emailadres bij de BC bekend is, maar die toch een klachtenprocedure willen opstarten*, kunnen zich middels een mailtje aan info@bcentrepotdok opgeven bij de Bewonerscommissie t.a.v.  J. Verbaan (secretaris) met vermelding van naam en adres.

 

* Bijgaand document uitprinten, invullen en opsturen naar de Alliantie als u voor de eerste keer melding wilt maken van een gebrek aan onderhoud aan uw woning of wateroverlast in uw box. Melding_gebreken_aan_woning_modelbrief_huurders