Peilbuizen van Waternet

10-07-2013, email van Eva van Zijl (gebiedscoördinator van de Alliantie)

Beste Bewonerscommissie
Hierbij een up-date van Waternet over de wateroverlast op het tweede deel van de Laagtekadijk. Ron Groot van Waternet (tijdelijke vervanger voor Patrick vd Werf die met vakantie is) wist mij te vertellen dat de peilfilters inmiddels hebben uitgewezen dat de grondwaterstand op de plek waar wij overlast ervaren zo’n 20 à 30 cm hoger is dan normaal. Waternet vermoedt dat de drainage van de Sibbeltuinen van de Key niet in orde is. Ze hebben geprobeerd om de tekeningen van de tuinen en de drainage te achterhalen bij de Key, maar dat is nog niet gelukt. Ik heb Jan Bakker hier  ook over gesproken en Jan weet misschien nog wel iemand die tekeningen heeft. Daar moeten we  of Waternet nu dus eerst achteraan. Maar het is in ieder geval goed nieuws dat Waternet erkent dat de grondwaterstand daar structureel hoger is en dat het plaatsen van de peilfilters dus nut heeft gehad. Nu nog even afwachten wat de rest uitwijst. Wordt dus vervolgd.

 

Wateroverlast per 1 juni

Bij de afgelopen schouw is aan Alliantie gevraagd hoe de stand van zaken is omtrent het onderzoek naar de oorzaak van de wateroverlast. De Alliantie heeft met Waternet contact gezocht en dit is hun antwoord: [more…]

Door verschillende omstandigheden was het plaatsen van de peilbuizen nog niet mogelijk. (bijvoorbeeld de bodemsamenstelling en vervuiling.)
Inmiddels zijn de peilbuizen geplaatst. Daarnaast wordt er bij het stadsdeel nagegaan hoe de afwatering van de Sibbeltuinen plaatsvindt. Ik hoop jullie binnenkort bij te kunnen praten over de situatie en eventuele maatregelen die we kunnen nemen.

Waternet, P. vd Werf

 

Sinds eind mei is de VvE begonnen met reparatiewerkzaamheden aan de drainagepijp rondom het complex.

Oplevering Laagte Kadijk

Op vrijdag 5 april werd de Laagte Kadijk na het Groot onderhoud Laagte Kadijk opgeleverd. Het project is op initiatief van Waternet een half jaar geleden opgestart na de grote waterproblemen op dat deel van de Laagte Kadijk en met steun van Stadsdeel Centrum kon ook meteen de bestrating aangepakt worden. Het werk is uitgevoerd door leerling-stratenmakers van Rutte BV. En het resultaat mag er zijn!

Ondergronds is er een tweede riool bijgelegd tbv de hemelwaterafvoer en zijn de beschadigde delen van het bestaande riool opgeknapt. De dichtgeslibde overstort en de duiker zijn schoongemaakt en zullen voortaan intensiever gecontroleerd worden voordat het regenseizoen begint. Deze totale ingreep plus het aanleggen van stoepranden en een verhoogd trottoir hebben hopelijk het overstromingsprobleem voorgoed opgelost.

Openingswandeling

Na gedane arbeid

Waternet gaat peilen ivm wateroverlast

Waternet gaat in de komende maanden het grondwaterpeil meten ter hoogte van de voortdurend onderlopende kelderboxen aan de Laagte Kadijk, op zoek naar een verklaring voor de wateroverlast. Dit kan er toe leiden dat Waternet een extra drain (= poreuze buis) aanlegt onder de openbare weg om het gestegen grondwater sneller af te voeren. Ook zal de VvE de bestaande drain langs de gevel laten inspecteren en zo nodig vervangen als die kapot of verouderd zou zijn.

Dit zijn uitkomsten van het overleg van vertegenwoordigers van De Alliantie, de VvE, de Bewonerscommissie en Waternet dat op 21 maart heeft plaatsgevonden.[more…]

Tijdens dit overleg hebben de vertegenwoordigers van Waternet bezworen dat de werkzaamheden aan het begin van de Laagte Kadijk niet van invloed kunnen zijn geweest op de overlast verderop in de boxen. Het grote werk aan het begin betreft de reparatie, verbetering en splitsing van het rioleringstelsel en heeft niets met het grondwaterpeil te maken. De overbelasting van de riolering, waartegen sommige bewoners zich tijdelijk moesten wapenen met zandzakken, trekt Waternet zich aan: de afvoer en overstort zaten verstopt met wortels en drab. Door nieuw beleid zal hierop intensiever gecontroleerd worden.

Wateroverlast vanaf begin december 2012

Dinsdag 5 februari heeft de Bewonerscommissie Entrepotdok besloten dat  de wateroverlast van een groep bewoners aan het tweede (oostelijke) deel van de Laagte Kadijk, een gemeenschappelijk belang betreft waar ook de commissie zich actief voor gaat inzetten.[more…]
Wij zullen vanaf nu namens de gedupeerde groep bewoners optreden die recentelijk het initiatief Wateroverlast hebben gestart om het inmiddels urgent geworden probleem bij De Alliantie en diverse  instanties aan te kaarten. Dit heeft tot nu toe helaas niet geleid tot het gewenste resultaat, oplossing van het probleem of in ieder geval zicht daarop.
Er is in de afgelopen twee maanden nogal teleurstellend telefoon- en emailverkeer geweest met De Alliantie en dat heeft nu geleid tot een voorstel om een gesprek te hebben op 27 februari a.s.

Voor meer informatie over de huidige werkzaamheden aan het eerste deel van de Laagte Kadijk, gerekend vanaf het Centraal Station, kunt u onderstaande website van stadsdeel Amsterdam Centrum bezoeken:

http://www.centrum.amsterdam.nl/projecten/overzicht_alle/openbare_ruimte/laagte-kadijk-groot/

 

Achtergrond

13 december 2012. Het was weer bar en boos met de wateroverlast in de boxen. Het aanbrengen van drempeltjes achter de afvoergootjes heeft maar tijdelijk gewerkt en rond half december stond in de meeste boxen alweer een laagje water van 10-20 mm. Het loodgietersbedrijf met de waterstofzuiger had een bijna hopeloze taak, want ook als het niet regent stroomt het bodemwater via de afvoergootjes naar binnen.

De bewonerscommissie heeft dit onderwerp al diverse keren ter sprake gebracht bij de Alliantie. Tijdens het afgelopen najaarsoverleg tussen de BC en Alliantie, waarbij ook de beheerder Jan Bakker aanwezig was, is het opnieuw aangekaart en de urgentie van een oplossing benadrukt. Onze contactpersoon bij Alliantie en tevens gebiedscoördinator gaf onderstaande reactie:  Zoals Jan Bakker toen al aangaf ligt het probleem in de openbare ruimte. In november is overleg geweest met het Stadsdeel Centrum waar ook de VvE en Jan Bakker bij geweest zijn. In januari 2013 start het stadsdeel met het uitbreiden van de capaciteit van het riool en de bestrating. De enige structurele oplossing om de wateroverlast te verhelpen ligt in de aanpak van het riool, de bestrating en verlaging van het grondwater. Belangrijk is om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren naar de grachten. Dat is nu niet het geval door een niet optimale inrichting van de openbare ruimte. Daardoor blijft het water liggen, zakt in de grond en komt in de bergingen. De Alliantie en de VvE kunnen de bergingen niet geheel waterdicht maken. Op korte termijn is het dus niet mogelijk om de overlast te doen verdwijnen. Als bewoners overlast hebben van water in de bergingen is het dus nu inderdaad niet anders dan een loodgietersbedrijf (redactie: voor wiens rekening?) in te schakelen. De verwachting is dat de overlast zich niet meer voordoet als het riool en de openbare ruimte zijn aangepakt, dus vanaf begin 2013.

Eind december 2012 heeft een groep benadeelde bewoners met ondergelopen boxen een brief aan Alliantie gestuurd om hun ongenoegen kenbaar te maken met de nu al een paar jaar geregeld voorkomende overstromingen en de naar hun mening geringe activiteit die Alliantie ontplooit om tot een doeltreffende oplossing te komen, zonodig in samenwerking met Waternet en/of andere gemeentelijke instanties.
Hierop is begin januari door Alliantie gereageerd met de volgende woorden:
‘…dat het probleem inderdaad nog niet is opgelost, maar dat het iedereen duidelijk is dat dit probleem ook niet op een simpele manier is op te lossen. Het probleem bestaat ook al lange tijd en Jan Bakker heeft hier ook regelmatig bewoners over gesproken. Als een snelle oplossing mogelijk was, zou deze uiteraard allang uitgevoerd zijn. Het is een structureel probleem, veroorzaakt door een hoge grondwaterstand en een drainagesysteem dat niet toereikend lijkt te zijn. In de brief geven de bewoners aan dat wij naar de gemeente en Waternet wijzen en zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Uiteraard hebben wij als Alliantie de verantwoordelijkheid om overlast voor onze huurders tegen te gaan. Voor het oplossen van het probleem hebben wij echter andere partijen wel nodig. Wij zoeken samen naar een oplossing, maar zelfs de oorzaak van het probleem bleek moeilijk vast te stellen. Het is aan deskundigen om een werkende oplossing aan te dragen. Halverwege januari vindt er overleg plaats, waarbij we streven naar een oplossing voor het probleem. Die oplossing moet en zal er ook komen. Voorlopig is het helaas behelpen en kunnen we alleen de gevolgen bestrijden (wegpompen, drogen).

Inmiddels hadden bewoners contact gezocht met Bouw- en Woningtoezicht en met Waternet omdat zij niet tevreden waren over de verklaringen die ze tot nu toe kregen en twijfelden aan de effectiviteit van het grootonderhoudsplan van het Stadsdeel Centrum op het deel van de Laagte Kadijk waar de ondergelopen kelderboxen zijn.
Er is onderzoek ter plekke gedaan door bovengenoemde instanties en er is vastgesteld dat de drainage rondom het complex niet goed functioneert. Het water in de kelderboxen is dan ook geen rioolwater maar hemel- en grondwater.  Hierop reageerde Alliantie als volgt:
Het is inderdaad belangrijk om het probleem op te lossen. Helaas zal dat nog behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Zoals ik (red.: de gebiedscoördinator) nu begreep, nadat jullie vandaag zijn gaan kijken met het loodgietersbedrijf, is dat het water vanuit de afvoergootjes naar een grindput loopt, waar het water in de grond moet infiltreren. Die grindput en de grond eronder lijkt verzadigd te zijn door het hoge grondwater, daardoor loopt het water terug de bergingen in. Het grondwater staat op gelijke hoogte met de onderste traptrede van de bergingen. De ideale oplossing is het omlaag brengen van het grondwaterpeil en dat kunnen wij niet zomaar doen. We zoeken dus nog naar een structurele oplossing. Het is nu vooral een kwestie van wegpompen en op laten drogen. Eigenlijk is het dus dweilen met de kraan open, maar voor nu is dat niet anders. Ik heb begrepen dat de gangen vanmiddag zijn droog gemaakt. In januari, als Jan Bakker weer terug is, gaan we met elkaar in overleg over een structurele oplossing voor het waterprobleem. Voor nu is het voor ons belangrijk om te weten welke bewoners wateroverlast in hun berging hebben, aangezien jullie ook aangegeven hebben dat dit niet in elke berging het geval is. Huurders moeten zelf aangeven als ze willen dat hun berging wordt drooggemaakt, wij kunnen immers niet zonder sleutel naar binnen. Ik zal de huurders informeren met een brief over de acties die tot nu toe ondernomen zijn en dat het probleem bij ons bekend is.