15 okt.: Actuele stand van zaken mbt wateroverlast

15-10.2015  Recente navraag bij de Alliantie leverde onderstaand antwoord op.

De firma Duijvelaar pompen is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze bestaan uit een grondonderzoek en aanvraag van de benodigde vergunningen.
Vergunningstraject:
De vergunningsaanvraag loopt maar het is lastig te bepalen wanneer de vergunningen exact worden afgegeven.
Daarnaast loopt er ook een onderzoek vanuit de vergunningverstrekker of er nog nutsvoorzieningen mee kunnen/moeten liften in de door Duijvelaar te graven goot.
Grondwerkzaamheden:
Uit de grondwerkzaamheden is naar voren gekomen dat de grond evt vervuild zou zijn. Ook dit wordt momenteel nog verder onderzocht.
Opdracht Duijvelaar pompen:
Duijvelaar pompen heeft dan wel de opdracht in principe verkregen (om vertraging te voorkomen), de definitieve opdrachtbevestiging zelf is nog niet officieel verstrekt. Deze is laatstelijk nogmaals aangepast door een ingehuurde jurist. Doordat de definitieve opdracht nog niet officieel is verstrekt, staat deze ook nog niet op de Portal van de VvE (op deze Portal kunnen alle eigenaren de stukken nalezen/downloaden). Ook de Alliantie heeft daardoor de definitieve opdrachtverstrekking nog niet in bezit. Zodra deze via de Portal beschikbaar is krijgt de BC deze ook toegestuurd.
De aanpassingen in de opdrachtverstrekking hebben geen invloed op het moment van uitvoer van de werkzaamheden. Echter, de vraag wanneer de gewenste werkzaamheden starten kan op dit moment nog niet aangegeven worden omdat het vergunningstraject nog niet is afgerond.

Huurders met wateroverlast in de boxen

Recentelijk is er een bewonersbijeenkomst geweest waarin dit thema besproken is. Op grond van de wensen van de aanwezige bewoners heeft de Bewonerscommissie een aantal voorbeeldbrieven laten opstellen die een begin kunnen betekenen van een klachtenprocedure bij de Huurcommissie. Diegenen die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn en van wie ook geen emailadres bij de BC bekend is, maar die toch een klachtenprocedure willen opstarten*, kunnen zich middels een mailtje aan info@bcentrepotdok opgeven bij de Bewonerscommissie t.a.v.  J. Verbaan (secretaris) met vermelding van naam en adres.

 

* Bijgaand document uitprinten, invullen en opsturen naar de Alliantie als u voor de eerste keer melding wilt maken van een gebrek aan onderhoud aan uw woning of wateroverlast in uw box. Melding_gebreken_aan_woning_modelbrief_huurders

Uit het rapport over de wateroverlast

 Grondwateroverlast
De grondwateroverlast in de kelderboxen is geconstateerd op het deel parallel aan de Sibbeltuinen. Door Waternet is reeds onderzoek gedaan naar de grondwaterstanden en de overlast.
Hierbij is geconcludeerd dat het water in de bergingen grondwater betreft en dat de riolering goed functioneert.
De gemeten grondwaterstanden in de buurt van locaties waar wateroverlast optreedt, liggen een groot deel van het jaar boven de drempelhoogte van de kelders. De ligging van de drainage is hoger dan de drempelhoogte, daarmee voert de drainage dus pas grondwater af wanneer de grondwaterstand ruim hoger is dan de drempelhoogte.
Indien de kelder niet waterdicht is kan er grondwater de kelder in stromen.

De particuliere eigenaar is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om overlast op het eigen terrein te voorkomen, mits dit niet aantoonbaar wordt veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander (particulier of overheid).
De sanering van de Sibbeltuinen heeft mogelijk gezorgd voor een verhoging van de grondwaterstand. Bij de sanering is de doorlatendheid van de grond verbeterd, waardoor hemelwater sneller afstroomt richting het grondwater. De barrière die geplaatst is tot 1 m beneden maaiveld is niet diep genoeg om grondwaterstroming tegen te gaan, aangezien de doorlatende bodem hieronder ook nog aanwezig is. Daarnaast zijn ten tijde van de sanering diverse bomen gerooid die, gezien hun ouderdom en grootte, een verlagende invloed op de grondwaterstand hadden. Met het kappen van de bomen, is deze verlagende invloed komen te vervallen.
Het daadwerkelijke effect van de sanering op de grondwaterstand kan niet aantoonbaar worden gemaakt op basis van meetgegevens, vanwege het ontbreken van grondwaterstandsmetingen in de periode van voor de sanering.
Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden beoordeeld of de ontstane overlast het gevolg is van eventueel onrechtmatig of nalatig handelen bij de voorbereiding en uitvoering van de saneringswerkzaamheden.

Drainage mogelijkheden
De reeds aanwezige drainage ligt te hoog om de grondwaterstand te verlagen tot onder het vloerpeil van de kelder ter plaatse van de Laagte Kadijk. Het hoogte verschil tussen de kelder en het oppervlaktewater is echter wel voldoende om de gewenste grondwaterstand met een nieuw drainage systeem te bewerkstelligen.
De laagst toelaatbare grondwaterstand onder het Entrepotdok is door ontbreken van gegevens betreffende de fundering niet vastgesteld. Aangenomen wordt dat het niveau van het bovenste funderingshout op NAP -0,7 m of dieper ligt, dit is het niveau dat in het algemeen door Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam wordt geadviseerd.
De toplaag van de bodem is goed doorlatend waardoor de drainage de grondwaterstand naar verwachting goed kan verlagen.
Geconcludeerd wordt dat de aanleg van nieuwe drainage een doelmatige oplossing is om grondwateroverlast in de kelders te voorkomen.

Toelichting
Geadviseerd wordt alleen ter plaatse van de wateroverlast nieuwe drainage aan te leggen. Hiermee wordt het grondwerk beperkt en wordt een eventuele negatieve invloed voorkomen bij panden waarvan geen funderingsgegevens bekend zijn. De nieuwe drainage is ontworpen op de locatie van de bestaande drainage: onder het trottoir van de Laagte Kadijk.
Voor de afvoer van het drainagewater wordt geadviseerd een kleine pompput aan te leggen en de afvoer aan te sluiten op het regenwaterriool of op de bestaande hoger gelegen drainage.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt na te gaan of lozing van drainagewater op het regenwaterriool mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is wordt aanbevolen het drainagewater te lozen op het bestaande drainagestelsel.
Overwogen kan worden om de drainage aan te leggen door middel van een boring. Dit geeft minder overlast.
Aanbevolen wordt de gebruikers van de bergingen te informeren dat door de aanleg van drainage wateroverlast in de berging kan worden voorkomen maar dat de vloer delen van het jaar vochtig kan zijn. Voor het stallen van spullen is het aan te raden dit op enige hoogte boven de vloer te doen.

Bijeenkomst wateroverlast op 17 september

Voor degenen die de regelmatige wateroverlast in de boxen zat zijn en richting de Alliantie een vuist willen maken organiseert de Bewonerscommissie Entrepotdok op 17 september a.s. een bijeenkomst. Het doel is om zo mogelijk met een gezamenlijk standpunt te komen ten aanzien van de door de Alliantie aangeboden schadevergoeding en de vervolgprocedure om eindelijk een definitieve oplossing van het waterprobleem te bewerkstelligen. De verwachting is dat het toegezegde rapport van het technisch bureau Wareco, dat de effectiviteit van de diverse ‘oplossingen’ moest onderzoeken,  dan inmiddels openbaar is gemaakt door de VvE.

Datum en tijd: 17 september 2015 om 19.30 uur

Locatie: Eetcafé 25Seven (Twentyfiveseven) bovenverdieping, Entrepotdok 64 tegenover de hijskraan.

de Alliantie over de wateroverlast

Geachte leden bewonerscommissie Entrepotdok,
Zoals afgesproken in mijn mail d.d. 7 mei 2015 ontvangt u hierbij een gedegen antwoord op uw brief d.d. 13 april 2015.
Met vriendelijke groet,
Leander Affourtit
Senior Gebiedscoördinator

Klik op onderstaande oranje regel brief Alliantie & wateroverlast.  Daarna volgt een lichtoranje balk met gecentreerd en in kleine letters: brief-alliantie-wateroverlast. Op deze link drukken en dan verschijnt de brief van de Alliantie.

brief Alliantie & wateroverlast

Hoe te protesteren bij wateroverlast en slecht onderhoud

Bij het afgelopen voorjaarsoverleg met de Alliantie heeft de Bewonerscommissie aangegeven dat zij, door het uitblijven van concrete maatregelen en omdat de wateroverlast nu al weer vele jaren optreedt, de gedupeerde huurders zal adviseren om bij de Huurcommissie een klachtenprocedure op te starten. Als dit wordt toegewezen kan dat tot een forse huurverlaging leiden.

De Alliantie heeft toegezegd om offertes en mogelijke oplossingen van door hen benaderde bedrijven aan de Bewonerscommissie door te spelen maar tot op heden (23-4-2015) hebben we nog niets ontvangen en is er geen zicht op een adequate oplossing binnen afzienbare tijd.

De Bewonerscommissie kan niet veel anders doen dan het probleem voortdurend onder de aandacht van de Alliantie brengen want uiteindelijk moet iedere gedupeerde bewoner individueel procederen. Dat gaat door eerst een brief te sturen aan de Alliantie en daarin aan te geven dat een onderhoudsprocedure gestart wordt als er niet binnen 6 weken iets gedaan wordt aan de wateroverlast en dan, als blijkt dat er niets aan gedaan wordt, naar de Huurcommissie stappen via het Huurteam (dat is de handigste weg). In de Woonlastenkrant die u in april ontvangen heeft wordt de hele procedure duidelijk uitgelegd. Tevens wordt daarin nog eens aangegeven welke onderhoudsklachten door de verhuurder opgelost moeten worden.

Stuur wel graag een cc naar ons emailadres (info@bcentrepotdok.nl) opdat wij kunnen inventariseren hoeveel bewoners al geprotesteerd hebben. Mogelijk kan de Huurcommissie de individuele klachten bundelen en als groep behandelen.

Bewonerscommissie stuurt brief aan de directie van de Alliantie

Aan de Directie van de Alliantie
Amsterdam13 april 2015
Betreft: Wateroverlast in de kelderboxen van het Entrepotdok

Geachte mevrouw Van de Pers,
De kelderboxen aan de Laagte Kadijk behorende bij de woningen 301 t/m 381 zijn vaak nat als gevolg van wateroverlast. Afhankelijk van de regenval varieert de wateroverlast van natte vloeren tot enkele centimeters hoog staand water.
Huurders hebben als gevolg van deze wateroverlast schade geleden en kunnen hun kelderboxen niet meer gebruiken voor opslag van goederen.
Dit probleem is in de loop der jaren al vele malen door diverse bewoners zowel mondeling als schriftelijk als klacht bij de Alliantie gemeld. Ook de bewonerscommissie Entrepotdok heeft de wateroverlast in overleg met de directie in februari 2013 en in haar periodiek overleg (Najaars- en Voorjaarsoverleg) met de complexbeheerder en de gebiedscoördinator veelvuldig aangekaart.
Waternet (zie eindnotitie van Waternet van 2 juni 2014) adviseert na anderhalf jaar monitoren van het grondwater met peilfilters om de verouderde drainage te vervangen. Het door de  Alliantie ingeschakelde bureau Lenting stelt in haar rapportage van 28 oktober 2014 voor om waterstandsignalering en pompputten in de drainage te plaatsen. Na te hoge waterstand in de drainage kunnen de op het gemeenteriool aangesloten pompen het water wegpompen om zo de wateroverlast te voorkomen.
Ondanks deze adviezen neemt de Alliantie niet haar verantwoordelijkheid als verhuurder, maar blijft zij het probleem van de wateroverlast bij de bewoners negeren. In plaats van te zorgen voor een structurele oplossing, kiest de Alliantie er liever voor om na iedere regenbui een medewerker een hopeloze poging te laten ondernemen het water in de kelderboxen op te zuigen. Letterlijk pappen en nathouden dus en ondertussen worden de gedupeerde bewoners geschaad in hun woongenot en blijven zij willens en wetens achter met schade aan hun goederen in de vochtige kelderboxen.

Omdat ons geduld inmiddels op raakt en wij als huurder het recht hebben om het gehuurde ook fatsoenlijk te kunnen gebruiken, verzoeken wij u als onze verhuurder en contractpartner ons binnen 2 weken een plan van aanpak te presenteren dat er in voorziet dat alle kelderboxen binnen 6 weken na presentatie van het plan van aanpak, weer droog zijn en normaal gebruikt kunnen worden.
Indien niet aan deze criteria beantwoord wordt, schakelen wij de huurcommissie in.
De huurders behouden zich het recht voor om de Alliantie aansprakelijk te stellen voor de geleden schade aan goederen en het niet kunnen gebruiken van de kelderboxen.
Graag ontvangen wij uw antwoord op het mailadres van de bewonerscommissie, te weten info@bcentrepotdok.nl

Met vriendelijke groeten, BC Entrepotdok, de secretaris

Wateroverlast: de Alliantie en de VvE, een brief

Beste leden van de bewonerscommissie,

Bij deze wil de Alliantie jullie graag op de hoogte brengen over de stand van zaken rondom de wateroverlast. Half november 2014  heeft de ALV van de VvE plaatsgevonden. Uiteraard is de wateroverlast daar besproken.
De volgende dingen zijn geconstateerd:
–     De laatste 3 maanden heeft er geen overlast plaatsgevonden (BC: nogal wiedes want het heeft niet zo veel geregend in die tijd; let op de winterbuien!)
–      Het water in de verzamelput staat laag zoals het hoort te staan; (BC: als je maar lang genoeg wacht dan zakt het water wel; Waternet daarentegen heeft bij de peilingen steeds een te hoge waterstand gemeten. Inmiddels, begin februari, staat het water in de put zo hoog dat de drain er geen water op kan lozen. De vloeren van de boxen  staan voor een deel al weer onder water).
–      Ons vermoeden is dat Waternet bij de Nijlpaardbrug aan de Entrepotdokzijde een grote verzamelput met gangenstelsel heeft schoongemaakt waardoor de overlast bij ons nu niet meer bestaat. Waternet geeft echter niet aan wat zij precies hebben gedaan. Het blijft dus bij een vermoeden. (BC: hoezo bestaat de wateroverlast niet meer. Al begin januari konden de bewoners weer met laarzen naar hun berging toe en na een korte onderbreking ook weer vanaf begin februari)

De drainage die onder het pand loopt wordt jaarlijks schoongespoten door de VvE voor de natte periode. De drainage loopt nu goed, al het water loopt meteen weg. (BC: dit verhaal wordt steeds verteld, maar het gaat niet alleen over het doorspoelen, het gaat ook over de draineer-gaatjes in de buis. In een eerder stadium was al vastgesteld dat de drainage-buis over de houdbaarheidsdatum was: de ontelbare gaatjes in de buis zijn mogelijk dichtgekit met klei en zand en dan komt er dus te weinig grondwater de buis binnen. De opgevangen hoeveelheid en de afvoersnelheid moeten te controleren zijn bij een weer te hoge grondwaterstand.)

En nu komt de aap uit de mouw:

–       Voorlopig gaat de VvE geen grote investeringen doen, omdat het probleem zich al 3 maanden niet voordoet. Jan Bakker gaat in het nieuwe jaar wel een stuk drainage vernieuwen ter hoogte van de bergingen bij 350.
–       Jan Bakker heeft tijdens de ALV van de VvE wel een mandaat gekregen om als het nodig is aanpassingen te gaan doen en het advies van het bedrijf Lenting op te volgen. Dit zou betekenen dat er een put met niveauregelaar (pomp) bij zou moeten komen. Die vergunning om een aansluiting te maken op het vuilwaterriool zou dan ook nog aangevraagd moeten worden.

Eindnotitie Waternet over wateroverlast, juni 2014

Eindnotitie met bevindingen en het advies van Waternet over de wateroverlast ter hoogte van het oostelijke deel van de Laagte Kadijk.

Waternet heeft de afgelopen anderhalf jaar intensief de grondwaterstanden gemeten en meegezocht naar de oorzaak van de wateroverlast die nog steeds veel hinder oplevert. De conclusie die zij trekken is dat de bestaande drainage niet voldoende werkt en dat hier ook de mogelijk oplossing van het probleem ligt. Het ziet er naar uit dat de drainage te hoog ligt t.o.v. het grondwaterpeil waardoor er bij lage waterstand verdroging van de buis optreedt en daardoor dichtslibbing van de drainage-openingetjes. Bovendien is de buis door z’n leeftijd van ca. 25 jaar ook aan het eind van z’n werkzame levensduur.

Graag blijft Waternet in contact met de VvE, die verantwoordelijk is voor de vervanging van de drainage, en geïnformeerd over de oplossingsrichting die gekozen wordt. Door hen wordt aangeboden om de grondwatermonitoring voort te zetten na de genomen maatregel(en) opdat de effecten op de grondwaterstand gevolgd kunnen blijven worden.
Zij wensen de VvE veel succes met het vervolgtraject en wijzen daarmee impliciet elke verantwoordelijkheid voor de wateroverlast af. De bal ligt daarmee bij de VvE.

De Bewonerscommissie zal op de Alliantie, als verantwoordelijke verhuurder, druk blijven uitoefenen om haar positie binnen de VvE te gebruiken om voor eind 2014 dit al jaren slepende probleem op te lossen door vervanging van de drainage.

Update wateroverlast mei 2014

Uit de correspondentie van Waternet aan de Alliantie in maart-april 2014

Waternet heeft nu ruim een jaar meetgegevens voorhanden. De grondwaterstand ter hoogte van de Laagte Kadijk is hoog. In de winterperiode staat het grondwater circa 0,50 m onder het maaiveld. In de zomer staat het grondwater echter 0,40 m lager. De grondwaterstandsmetingen geven geen inzicht in een eventuele verandering in de grondwaterstand na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Sibbeltuinen, hiervoor ontbreekt als het ware een referentiemeting.
Uit de meest recente gegevens van de peilfilters is af te lezen dat de grondwaterstand ter hoogte van filternummer D06740 positief beïnvloed wordt door de drainage die via de oostzijde afwatert. De overige drie peilfilters waarbij de drain afwatert richting de westzijde vertonen behoorlijke pieken en invloed van een drainage lijkt v.a. december 2013 tot half februari 2014 wel iets te doen, maar niet overtuigend.

De locatie voor het eventueel plaatsen van een pompje is ook bekeken en daartoe is de drainput opengetrokken. Wat hierbij erg opviel is dat de huidige drainage vrij hoog ligt. Momenteel staat hij droog omdat het grondwater nu vrij laag staat. Dit is niet zo gunstig voor de werking van een drainagebuis. Uit andere delen van de stad blijkt namelijk dat dit type drainage, zeker bij regelmatig droogvallen van de drain, dichtslibt waardoor het grondwater niet meer goed de buis in kan stromen. De drain ligt er al sinds de renovatie (20 jr geleden) en er moet serieus rekening gehouden met het feit dat deze drain aan het einde van zijn levensduur is. De vraag is dan ook of de VvE al stappen heeft ondernomen om te zorgen voor voldoende financiën om op termijn over te gaan op vervanging.
Acties:
·          Waternet gaat bij SD na wat de bovengrondse en ondergrondse situatie is ter hoogte van de Sibbeltuinen en zal naar aanleiding van expert-judgement hier een relatie proberen te leggen met de grondwaterproblematiek voor het pand tussen de Laagte Kadijk en Entrepotdok.
·          Waternet neemt hoogteligging op van huidige drainage incl. de nieuwe extra aansluiting hiervan op het riool (dit omdat aangeleverde  opname hier niet echt uitsluitsel over geeft)
·          Waternet gaat in afstemming met Afvalwater en Stadsdeel een locatie zoeken waar de bestaande drainage tijdelijk kan worden bemalen.

plaatsing van de peilfilters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meetgegevens van de peilfilters