Update wateroverlast mei 2014

Uit de correspondentie van Waternet aan de Alliantie in maart-april 2014

Waternet heeft nu ruim een jaar meetgegevens voorhanden. De grondwaterstand ter hoogte van de Laagte Kadijk is hoog. In de winterperiode staat het grondwater circa 0,50 m onder het maaiveld. In de zomer staat het grondwater echter 0,40 m lager. De grondwaterstandsmetingen geven geen inzicht in een eventuele verandering in de grondwaterstand na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Sibbeltuinen, hiervoor ontbreekt als het ware een referentiemeting.
Uit de meest recente gegevens van de peilfilters is af te lezen dat de grondwaterstand ter hoogte van filternummer D06740 positief beïnvloed wordt door de drainage die via de oostzijde afwatert. De overige drie peilfilters waarbij de drain afwatert richting de westzijde vertonen behoorlijke pieken en invloed van een drainage lijkt v.a. december 2013 tot half februari 2014 wel iets te doen, maar niet overtuigend.

De locatie voor het eventueel plaatsen van een pompje is ook bekeken en daartoe is de drainput opengetrokken. Wat hierbij erg opviel is dat de huidige drainage vrij hoog ligt. Momenteel staat hij droog omdat het grondwater nu vrij laag staat. Dit is niet zo gunstig voor de werking van een drainagebuis. Uit andere delen van de stad blijkt namelijk dat dit type drainage, zeker bij regelmatig droogvallen van de drain, dichtslibt waardoor het grondwater niet meer goed de buis in kan stromen. De drain ligt er al sinds de renovatie (20 jr geleden) en er moet serieus rekening gehouden met het feit dat deze drain aan het einde van zijn levensduur is. De vraag is dan ook of de VvE al stappen heeft ondernomen om te zorgen voor voldoende financiën om op termijn over te gaan op vervanging.
Acties:
·          Waternet gaat bij SD na wat de bovengrondse en ondergrondse situatie is ter hoogte van de Sibbeltuinen en zal naar aanleiding van expert-judgement hier een relatie proberen te leggen met de grondwaterproblematiek voor het pand tussen de Laagte Kadijk en Entrepotdok.
·          Waternet neemt hoogteligging op van huidige drainage incl. de nieuwe extra aansluiting hiervan op het riool (dit omdat aangeleverde  opname hier niet echt uitsluitsel over geeft)
·          Waternet gaat in afstemming met Afvalwater en Stadsdeel een locatie zoeken waar de bestaande drainage tijdelijk kan worden bemalen.

plaatsing van de peilfilters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meetgegevens van de peilfilters