Onderzoek naar loden leidingen

Ook bij het Entrepotdok onderzoek naar loden leidingen

Het gebruik van loden waterleidingen in woningen is sinds 1960 verboden.
Het casco van ons complex heeft een bouwjaar van voor 1961.
Men weet niet zeker of in de straat of het complex een loden waterleiding zit.
Test drinkwater
Een Alliantie-medewerker is op maandag 29 maart tot en met vrijdag 9 april in het gebouw/buurt om watertesten te doen. De medewerker neemt watermonsters bij een paar bewoners die op dat moment thuis zijn. Een
gecertificeerd laboratorium onderzoekt deze watermonsters. De medewerkers dragen bedrijfskleding van de Alliantie en kunnen zich legitimeren.
Uitslag onderzoek
Het laboratoriumonderzoek duurt doorgaans een paar weken. Als er meer
lood in het drinkwater zit dan volgens de wet mag komt er een vervolg onderzoek. Als er loden leidingen gevonden worden, dan worden die met spoed vervangen.
Corona
De Alliantie-medewerkers houden zich aan de corona voorschriften.
Nog vragen?
Op www.de-alliantie.nl/lodenleidingen vindt u uitgebreide informatie. Ook kunt u een mail sturen naar lodenleidingen@de-alliantie.nl of bellen naar 088-0023200. Daar is men op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.00 uur.

Nog wateroverlast per april 2017?

De meeste gebruikers van de boxen hebben door de aanleg van de vernieuwde drainage in maart 2016 geen wateroverlast meer te verduren. In sommige gevallen is er echter nog steeds sprake van wateroverlast.
Als u nog steeds hinder van water ondervindt in de box, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Alliantie, zodat zij gericht actie kunnen ondernemen bij de plekken (boxen) waar de overlast zich voordoet.
De melding kunt u maken bij de gebiedscoördinator van de Alliantie, Thomas van der Vlis (06-20929168) of bij het algemene telefoonnummer 088-0023200.

Waterschade, huurkorting en de Alliantie

Na overleg met hun jurist heeft de Alliantie aangeven dat als iemand hen aansprakelijk wil stellen voor de geleden (water)schade in de box, dat dit dan individueel bij hen ingediend kan worden. Zij zullen per geval beoordelen of ze de aansprakelijkheid erkennen ja/nee. Op hun website staan de punten waaraan voldaan moet worden. Een belangrijk onderdeel is een afwijzing door de eigen inboedelverzekering. Zij verwijzen als eerste naar deze inboedelverzekering.

Als men op dit moment nog steeds last heeft van een natte berging, gaan zij er vanuit dat dit bij hen gemeld wordt en/of bij Jan Bakker. Deze geeft dit door aan de gebiedscoördinator en die kan dan inschatten of deze persoon nog met de huurkorting/externe berging keuze mee mag. Zij hebben deze bewoners niet zelf aangeschreven.

Het drogen van de bergingen duurt erg lang, daar zijn zij zich terdege van bewust. Omdat de overlast nog niet op alle locaties is verholpen, zullen zij nog geen actie ondernemen om bergingen droog te blazen en/of schoon te maken.
Binnenkort gaat er een brief uit naar de bewoners die een keuze gemaakt hebben. De korting is dan nog niet in het systeem verwerkt. Bewoners die nog niet hebben gereageerd óf nog niet definitief een keuze hebben gemaakt krijgen ook een brief en mogen t/m 31 augustus alsnog reageren. Dan zijn de officiële vakanties voorbij. Mensen die dan nog niet gereageerd hebben, doen niet mee in de korting/externe berging. De korting wordt met terugwerkende kracht verwerkt in september. Dat betekent dat bewoners voor de huur van oktober verschil zullen zien in de huurprijs.

de Alliantie doet een voorstel

de Alliantie heeft aan de bewoners die nu nog steeds last hebben van een natte keldergang en box per brief een voorstel gedaan. Heeft u deze brief niet ontvangen en wel een natte box dan kunt u het beste contact opnemen met Maaike Hiemstra van de Alliantie. Hieronder de tekst van de verzonden brief. De bewonerscommissie interpreteert de brief zodanig dat ze er van uitgaat dat degenen die de huurkorting accepteren nog steeds gebruik mogen blijven maken van hun natte box. Ook attenderen we bewoners die huurtoeslag ontvangen er op dat ze zich laten informeren over de gevolgen van de voorgelegde keus. Bewoners  kunnen zich natuurlijk bij voortdurende overlast nog steeds tot de Huurcommissie wenden.

 

de Alliantie, 11 juli 2016
Aan de betreffende bewoners.
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de water/vocht overlast in de bergingen en doen wij u een voorstel.

Wateroverlast
De afgelopen maanden heeft de Alliantie geconstateerd dat de wateroverlast niet over is. In drie bergingsgangen (afwisselend privé-bergingen) is er af en toe water aanwezig. Dit is gelukkig niet zo erg meer als in de afgelopen jaren. In drie andere bergingsgangen (afwisselend privé-bergingen) is het soms nog vochtig. Dit vinden wij zorgelijk voor de toekomst. In de andere drie bergingsgangen is het zichtbaar aan het drogen.

Meldt u het vooral aan de complexbeheerder ]an Bakker als u nog water in uw privé berging heeft. Door middel van injecteren proberen wij de overlast in de privé bergingen te verminderen.

Traject
de Alliantie en de Vereniging van Eigenaars vinden het vervelend dat de bergingen nog steeds niet droog zijn na het aanpassen van de drainage. Wij zijn in de Vereniging van Eigenaars in gesprek met Waternet om te kijken of wij dit probleem definitief op kunnen lossen. Inmiddels is er ook een juridisch traject opgesteld om Waternet officieel aansprakelijk te stellen. Het is onbekend hoe lang dit traject gaat duren en hoe Waternet hier op reageert.

Hoe nu verder?
Helaas kunnen wij op korte termijn geen technische oplossing bieden. Wij begrijpen dat het vervelend is als u uw berging niet kunt gebruiken zoals deze bedoeld is. Daarom willen wij u twee opties voorleggen:

Optie 1: wij betalen een externe opslagruimte (vergelijkbare grootte) zodat u uw spullen droog ergens anders kunt plaatsen. de Alliantie kiest het bedrijf. Wij staan open voor suggesties. Dit is mede afhankelijk van het aantal mensen dat voor optie 1 kiest.
Optie 2: u krijgt van ons een huurkorting van 20% op uw totale! (let op: de Alliantie heeft hier een vergissing gemaakt; het betreft een korting op de netto huur, dus zonder de servicekosten) huur ingaande op 1 juni 2016 (gedurende de overlast).

Graag vernemen wij van u voor welke optie u kiest. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde reactieformulier met de retourenvelop. In augustus verwerken wij de reactieformulieren en kunt u een bevestigingsbrief van ons verwachten. Wij houden de overlast nauwkeurig bij. Als blijkt dat uw bergingsgang geen overlast meer heeft, dan nemen wij contact met u op.

Als er nieuws is met betrekking tot het traject en/of een oplossing, dan brengen wij u opnieuw schriftelijk op de hoogte. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen via 06 15 88 50 35 en/of via het algemene telefoonnummer 088 00 232 00.

Met vriendelijke groet,
Maaike Hiemstra
Gebiedscoördinator

Wateroverlast per juli 2016

Sinds de hevige regenbuien van de laatste tijd is gebleken dat een deel van de boxen en gangen droog is gebleven na het herstellen van de drainage. Helaas blijven er toch nog een aantal gangen en boxen onaanvaardbaar nat. de Alliantie beraadt zich op de nu te nemen stappen en gaat in overleg met de getroffen bewoners. Volgende week volgt een voorstel aan de bewonerscommissie en de betreffende bewoners. de Alliantie wil graag nog een extra week meten waar wel/geen water komt, vooral na de afgelopen natte week om een goede afweging te maken aan wie zij wel/niet een voorstel gaan doen.

Wateroverlast: deel boxen minder nat na nieuwe drainagebuis

Vandaag heeft de Bewonerscommissie het voorjaarsoverleg gehad met de Alliantie. Daarin is het onderwerp Wateroverlast als eerste aan de orde gekomen. Na het plaatsen van een nieuwe drainagebuis op een lager niveau dan de verouderde pijp bleek de ingreep slechts voor een deel van de boxen een gunstige invloed te hebben. De Alliantie heeft dit ook geconstateerd en er is besloten om het tweede deel van de door Warenco aanbevolen oplossingen versneld uit te voeren. Dit tweede deel bestaat uit het plaatsen van een pomp die automatisch het overtollige water vanuit de opvangput doorsluist naar de afvoerleiding, die uiteindelijk uitkomt in de gracht. Men is er niet achtergekomen, ook niet door een robot-camera in te zetten, waarom de bestaande afvoer niet op een ‘natuurlijke’ manier z’n water loost. De pomp, die binnen een week moet functioneren, zou het probleem van de stagnatie moeten oplossen.
Of het echt allemaal geholpen heeft weten we natuurlijk pas na een flinke regenperiode.

Aanpak wateroverlast vanaf 1 februari 2016

Dinsdag 12 januari  heeft de VvE-beheerder, officieel de opdrachtgever, de (voorlopige) startdatum van Duijvelaar pompen doorgegeven. Zij starten, indien de weersomstandigheden dit toelaten, op maandag 1 februari. De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag.

Helaas kon Duijvelaar pompen niet eerder starten. Dit had te maken met het inplannen/afstemmen van de juiste personen/werkzaamheden. Hierdoor is in de tussentijd mogelijk opnieuw de teleurstelling bij sommige gedupeerden toegenomen. Uiteraard is elke bewoner vrij om de gang naar de huurcommissie te maken indien hij/zij van mening is dat de verhuurder in deze tekort is geschoten.
Alle gedupeerden hebben inmiddels van de Alliantie een schrijven over bovenstaande ontvangen.
De Bewonerscommissie ontvangt het werkschema van Duijvelaar pompen zodra dat beschikbaar is.

De Bewonerscommissie wacht nog steeds op dat schema.

Actuele situatie rond wateroverlast

Na het uitblijven van zichtbare activiteiten in het aanpakken van de wateroverlast en het inmiddels weer vollopen van de boxen heeft de BC contact gezocht met de Alliantie. Op onze vraag over de opdrachtverstrekking aan Duyvelaar pompen werd gemeld dat die verstrekt is op 16 november. Over de stand van zaken rond het aanvragen van de benodigde vergunningen kregen we het onderstaande te horen:

–          vergunning onttrekken van grondwater; 23 september jl. aangevraagd, nog geen goedkeuring ontvangen
–          vergunning graafwerkzaamheden; 12 september jl. aangevraagd, goedkeuring ontvangen op 9 november jl.
–          vergunning bestrating; 12 september jl. aangevraagd, goedkeuring ontvangen 9 november jl.

Onze vervolgvragen waren waarom die ene vergunning m.b.t. het onttrekken van het grondwater nog niet is verstrekt? Hoe lang men verwacht dat het nog kan gaan duren? En of de kans bestaat dat die nooit verstrekt wordt?

We wachten nog op spoedige en relevante antwoorden van de Alliantie.

15 okt.: Rapport Wareco en de wateroverlast

Eén van de bouwinspecteurs van de Gemeente heeft intussen het technisch rapport van Wareco gelezen. Hij vond het rapport degelijk en een betrouwbare indruk maken. De aanbevelingen vond hij relevant, met name wat betreft het niveau van het grondwater. De koppen van de houten heipalen moeten wel steeds onder water blijven staan. Daarentegen is betonrot iets wat hij aangaf als een gevaar bij een te hoge waterstand.