Woonbond: Huurders naar rechter over inkomensafhankelijke huurverhoging

Een bewonerscommissie uit Weert is met steun van de Woonbond een gerechtelijke procedure gestart tegen verhuurder ASR. Die wil zonder voorafgaand overleg met de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren van maximaal 6,5%. Volgens de bewonerscommissie en de Woonbond mag dat niet.
De commerciële verhuurder ASR in Utrecht meent dat ze een inkomensafhankelijke huurverhoging kan invoeren zonder eerst te overleggen met de huurdersvertegenwoordiging en hun advies af te wachten. Volgens de bewonerscommissie is dat in strijd met de Overlegwet.
In de Wet op het overleg huurders verhuurders (Overlegwet) staat dat verhuurders bij beleidswijzigingen hun huurdersorganisatie of bewonerscommissie moeten informeren. Als deze huurders over de beleidswijziging willen overleggen en adviseren, moet de verhuurder daaraan tegemoet komen.

Herhaaldelijk verzoek tot overleg
De bewonerscommissie heeft herhaaldelijk aan ASR laten weten overleg te willen en schriftelijk advies te willen uitbrengen over het voornemen van ASR om de huren per 1 juli op basis van het inkomen van de huurders extra te verhogen, tot wel 6,5%. De ASR ziet dit echter niet als een beleidswijziging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging is beleidswijziging
Volgens de bewonerscommissie is een inkomensafhankelijke huurverhoging wel degelijk een beleidswijziging. Want daarmee wil de ASR ander beleid voeren dan in voorgaande jaren, toen een inkomensafhankelijke huurverhoging niet mogelijk was. Omdat ASR niet op het verzoek van de bewonerscommissie ingaat, wordt nu de rechter ingeschakeld.

Recht op overleg en advies niet erkend
De bewonerscommissie en de Woonbond vinden het kwalijk dat de verhuurder het recht van de huurders op overleg en advies niet erkent, en daarmee in strijd met de Overlegwet handelt. De Rechtbank Limburg is door de huurders nu verzocht uitspraak in dit geschil te doen.

De audiotour is nu beschikbaar op deze website

Maart 2013 is de audiotour op deze website beschikbaar gekomen. Er wordt nog gewerkt aan een koppeling met QR-codes die, geprint op bordjes, in en om het complex komen te hangen. Bezoekers en passanten kunnen dan met hun smartphone direct de verhalen beluisteren die bij die specifieke plek horen.[more…]

De Alliantie heeft de bewoners een audiotour cadeau gedaan ter ere van het 25-jarige bestaan van het Entrepotdok. Je kan nu een wandeling langs ons mooie complex maken waarbij je onderweg kunt luisteren naar de mooiste verhalen over deze geliefde woonplek.

Deze audiotour werd gemaakt door Jorrit Brenninkmeijer, een professionele radiomaker. Eerder maakte hij audiotours in de Stadionbuurt en Geuzenveld. De verbindende tekst werd ingesproken door Dok-bewoner Yvonne Ristie.

In principe hebben alle bewoners van het Entrepotdok een kopie van de audiotour op een USB-stick thuisgestuurd gekregen van de Alliantie. Mocht je dit niet hebben ontvangen of wil je vrienden en bekenden ook laten genieten van de audiotour dan is er sinds kort nog een andere mogelijkheid: bij restaurant Paerz liggen 10 mp3-spelers met daarop de audiotour die je kan lenen tegen betaling van een borgsom die je na afloop weer terug krijgt. Veel plezier ermee!

Waternet gaat peilen ivm wateroverlast

Waternet gaat in de komende maanden het grondwaterpeil meten ter hoogte van de voortdurend onderlopende kelderboxen aan de Laagte Kadijk, op zoek naar een verklaring voor de wateroverlast. Dit kan er toe leiden dat Waternet een extra drain (= poreuze buis) aanlegt onder de openbare weg om het gestegen grondwater sneller af te voeren. Ook zal de VvE de bestaande drain langs de gevel laten inspecteren en zo nodig vervangen als die kapot of verouderd zou zijn.

Dit zijn uitkomsten van het overleg van vertegenwoordigers van De Alliantie, de VvE, de Bewonerscommissie en Waternet dat op 21 maart heeft plaatsgevonden.[more…]

Tijdens dit overleg hebben de vertegenwoordigers van Waternet bezworen dat de werkzaamheden aan het begin van de Laagte Kadijk niet van invloed kunnen zijn geweest op de overlast verderop in de boxen. Het grote werk aan het begin betreft de reparatie, verbetering en splitsing van het rioleringstelsel en heeft niets met het grondwaterpeil te maken. De overbelasting van de riolering, waartegen sommige bewoners zich tijdelijk moesten wapenen met zandzakken, trekt Waternet zich aan: de afvoer en overstort zaten verstopt met wortels en drab. Door nieuw beleid zal hierop intensiever gecontroleerd worden.

Over de verantwoording van de servicekosten 2012

Bespreking servicekosten tijdens voorjaarsoverleg 2013 met De Alliantie

De Bewonerscommissie heeft de volgende vragen aan De Alliantie gesteld:
Vraag:    Waar komt het verschil in elektrakosten tussen de 2 complexen vandaan? In Entrepotdok 1  zijn er minder woningen, terwijl de kosten hier al jaren veel hoger zijn.

De Alliantie antwoordt dat er eindelijk een verklaring is gevonden.[more…]In Entrepotdok 1 is één aansluiting, 
waarvan de elektrameter in juni 2012 is vervangen. De oude meter was een zogenaamde totaalmeter, waarbij op telwerk 1 het piek- en dalverbruik wordt geregistreerd en op telwerk 
2 alleen het dalverbruik. Greenchoice heeft fouten gemaakt bij het afrekenen, waardoor het 
 dalverbruik dubbel is gefactureerd. De exacte afrekeningen hebben ze nu nog niet. De 
voorlopige conclusie is dat de kosten van Entrepotdok 2 gewoon kloppen en dat de kosten 
van Entrepotdok 1 in de periode van 2009 t/m 2012 veel lager horen te zijn. Over die jaren zal aan de huurders een bedrag terug moeten worden betaald. De hoogte daarvan is momenteel nog niet bekend.

De commissie stelt het op prijs dat er nu eindelijk een antwoord is nadat zij dit opmerkelijke verschil al diverse keren hebben aangekaart bij De Alliantie tijdens de bespreking van de servicekosten. Zij geeft echter wel aan dat ze alle onderliggende nota’s wi inzien, dus ook de afrekeningen van Greenchoice.

Vraag:    De commissie vindt de opbouw voor wat betreft de schoonmaakkosten in Entrepotdok 2 van de afgelopen jaren logisch. Daar zit een verklaarbare stijgende lijn in. In Entrepotdok 1 is er echter van 2010 naar 2011 een sprong van 6000 euro naar boven gemaakt en van 2011 naar 2012 weer een daling van 5000 euro. Hoe komt dit?

De Alliantie antwoordt dat zij dit niet direct kunnen verklaren en dat zij dit spoedig zullen laten uitzoeken.

Huurbeleid van De Alliantie per 1 juli 2013

Huurbeleid van De Alliantie per 1 juli 2013
De gebiedscoördinator van De Alliantie gaf tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering met de Bewonerscommissie Entrepotdok een uitleg over het nieuwe huurbeleid. Het uitgangspunt van De Alliantie is en blijft dat 80% van de woningen in de sociale sector blijft. De overige 20% verhuren zij als vrije sector woningen. Dit is Alliantiebreed ingevoerd, en dit blijft. Daarnaast wordt er de inkomensafhankelijke huur voor nieuwe huurders ingevoerd. Dit is dus niet voor zittende huurders.[more…] Voor woningen die vrijkomen wordt de 100% maximaal redelijke huurprijs gevraagd, tenzij een huishouden net boven de inkomensgrens van de huurtoeslag zit of er vanuit De Alliantie argumenten zijn om de woning in de sociale huursector te behouden.
Als ze voor alle woningen in het centrum de 100% maximaal redelijke huurprijs zouden vragen zouden ze bijna geen sociale huurwoningen in het centrum meer hebben en dat vinden zij ongewenst.
De bewonerscommissie vroeg zich toen af of die 80-20% verdeling over heel Amsterdam is of per stadsdeel. De Alliantie gaf aan dat dit per stadsdeel gaat. Wel kunnen er per stadsdeel verschillen zijn, dus bijvoorbeeld dat in een buurt een verhouding 90-10% is en misschien voor het centrum een verhouding 70-30%.
Het is dus in theorie mogelijk dat het hele Entrepotdok uiteindelijk in de vrije huursector terecht komt, mits de woningen qua puntenaantallen boven de wettelijke huurgrens zitten.
Verder gaf De Alliantie aan dat een woning die nu in de sociale huursector zit, niet zomaar naar de vrije sector huur kan gaan. Als het maximum van de sociale huur is bereikt (nu € 664,66), dan blijft het bij dat bedrag, ondanks dat er eigenlijk jaarlijks een percentage bij zou komen.
Er zijn nu nog heel veel onduidelijkheden.
Palladion (de overkoepelende organisatie van bewonerscommissies) zal binnenkort tijdens een bijeenkomst die zij organiseren ook nog uitleg geven over het nieuwe huurbeleid.
Wordt vervolgd.

Woonbond blijft strijden tegen de gluurverhoging

Woonbondpersbericht
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de gluurverhoging. De Woonbond ziet de wetgeving als onrechtvaardig en moeilijk uitvoerbaar en blijft zich er tegen verzetten. De Woonbond voorziet dat tienduizenden huurders bezwaar zullen maken.[more…]

De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat de huren met 4 tot 6,5 procent omhoog gaan en de privacy van huurders wordt geschonden. Dat leidt tot armoede en rechtsongelijkheid. De Woonbond vindt dat onacceptabel. Daarbij voorziet de Woonbond grote problemen bij de uitvoering van de gluurverhoging. De wetgeving rammelt en verhuurders zullen overspoeld worden met bezwaren en procedures tegen de huurverhogingsvoorstellen.

De Woonbond gaat zijn 1,5 miljoen leden intensief voorlichten over de gluurverhoging en de te verwachten problemen rond de uitvoering ervan. Vanzelfsprekend wordt daarbij hulp en ondersteuning geboden, zodat iedereen die een foutief huurverhogingsvoorstel in de brievenbus krijgt ook daadwerkelijk bezwaar zal maken. Bezwaar maken kost weinig inspanning voor huurders en zal in veel gevallen lonend zijn.

Huurdersorganisaties hebben het recht om op plaatselijk niveau advies te geven over het huurbeleid van verhuurders. De Woonbond roept huurdersorganisaties op om negatief te adviseren vanwege problemen met de betaalbaarheid van het huren voor de lage en bescheiden middeninkomens, maar ook vanwege de onuitvoerbaarheid van de gluurverhogingswetgeving. De Belastingdienst heeft lang niet van alle huishoudens de inkomensgegevens en ook niet de actuele inkomensgegevens. De kans op fouten is daardoor groot.

Veel verhuurders hebben al besloten om de gluurverhoging niet door te voeren. Woonbonddirecteur Ronald Paping roept de overige verhuurders op om ook af te zien van de gluurverhoging: ‘Doe het uw huurders niet aan, maar doe het ook uw eigen organisatie niet aan. Minimale extra opbrengsten gaan gepaard met gigantisch extra werk en veel onrust en ongenoegen bij uw huurders.’

Persbericht Woonbond, 13.2.2013

Woningmarktakkoord biedt huurders onvoldoende

Vanochtend presenteerde minister Blok het akkoord over de woningmarkt dat hij met D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. De Woonbond vindt zowel de huurverhogingen als de verhuurderheffing nog steeds veel te hoog, maar stel vast dat de scherpe randjes van de maatregelen zijn afgehaald.[more…]

Om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen voor zijn woningmarktplannen heeft het kabinet de steun van andere partijen nodig. Nadat het overleg met het CDA mislukt was onderhandelde de minister verder met D66, ChristenUnie en SGP. De huurmaatregelen uit het regeerakkoord worden met dit akkoord iets verzacht. De huurverhogingen op basis van het inkomen (gluurverhogingen) worden minder hoog dan aangekondigd. Voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro gaat een huurverhoging van maximaal 6,5% gelden in plaats van 9%. De verhuurdersheffing wordt iets verlaagd van 2 miljard naar 1,7 miljard. Woonbonddirecteur Ronald Paping: “Het is prettig dat de scherpe randjes er van af zijn, maar het blijft veel te veel. De huurders worden nog steeds geconfronteerd met forse huurverhogingen en de verhuurderheffing is amper verlaagd. Daarmee is er nog steeds nauwelijks ruimte voor investeringen.”

De Woonbond is verheugd dat de maximale huur gebaseerd blijft op het woningwaarderingsstelsel en niet op 4,5% van de WOZ-waarde. In het akkoord worden de plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen bijgesteld, zoals minder hoge stijgingen voor middeninkomens, de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensdaling en een uitzonderingspositie voor kwetsbare groepen (gehandicapten en ouderen die zorg nodig hebben). De bezwaren van huurders tegen het voorstel lijken eindelijk doorgedrongen bij de politici. Daarmee heeft de Actie Huuralarm van de Woonbond effect gehad.

De Woonbond beoordeelt de aanpassingen positief, maar vindt dat het beter is om al meteen het systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een huursombenadering, en niet pas in 2014. Aan de ‘gluurverhogingen’ zitten zoveel nadelen, zoals privacyschendingen en willekeur, dat dit zeker problemen bij de uitvoering gaat opleveren. Het is dus beter er niet aan te beginnen, en meteen over te gaan op een beter alternatief.

Demonstratie 12 maart gaat door

De Actie Huuralarm van de Woonbond zal voortgezet worden tegen de, nog steeds te hoge, huurstijgingen en de verhuurderheffing die desastreus uitpakt voor de sociale huursector. De geplande demonstratie op 12 maart gaat door.

Wateroverlast vanaf begin december 2012

Dinsdag 5 februari heeft de Bewonerscommissie Entrepotdok besloten dat  de wateroverlast van een groep bewoners aan het tweede (oostelijke) deel van de Laagte Kadijk, een gemeenschappelijk belang betreft waar ook de commissie zich actief voor gaat inzetten.[more…]
Wij zullen vanaf nu namens de gedupeerde groep bewoners optreden die recentelijk het initiatief Wateroverlast hebben gestart om het inmiddels urgent geworden probleem bij De Alliantie en diverse  instanties aan te kaarten. Dit heeft tot nu toe helaas niet geleid tot het gewenste resultaat, oplossing van het probleem of in ieder geval zicht daarop.
Er is in de afgelopen twee maanden nogal teleurstellend telefoon- en emailverkeer geweest met De Alliantie en dat heeft nu geleid tot een voorstel om een gesprek te hebben op 27 februari a.s.

Voor meer informatie over de huidige werkzaamheden aan het eerste deel van de Laagte Kadijk, gerekend vanaf het Centraal Station, kunt u onderstaande website van stadsdeel Amsterdam Centrum bezoeken:

http://www.centrum.amsterdam.nl/projecten/overzicht_alle/openbare_ruimte/laagte-kadijk-groot/

 

Achtergrond

13 december 2012. Het was weer bar en boos met de wateroverlast in de boxen. Het aanbrengen van drempeltjes achter de afvoergootjes heeft maar tijdelijk gewerkt en rond half december stond in de meeste boxen alweer een laagje water van 10-20 mm. Het loodgietersbedrijf met de waterstofzuiger had een bijna hopeloze taak, want ook als het niet regent stroomt het bodemwater via de afvoergootjes naar binnen.

De bewonerscommissie heeft dit onderwerp al diverse keren ter sprake gebracht bij de Alliantie. Tijdens het afgelopen najaarsoverleg tussen de BC en Alliantie, waarbij ook de beheerder Jan Bakker aanwezig was, is het opnieuw aangekaart en de urgentie van een oplossing benadrukt. Onze contactpersoon bij Alliantie en tevens gebiedscoördinator gaf onderstaande reactie:  Zoals Jan Bakker toen al aangaf ligt het probleem in de openbare ruimte. In november is overleg geweest met het Stadsdeel Centrum waar ook de VvE en Jan Bakker bij geweest zijn. In januari 2013 start het stadsdeel met het uitbreiden van de capaciteit van het riool en de bestrating. De enige structurele oplossing om de wateroverlast te verhelpen ligt in de aanpak van het riool, de bestrating en verlaging van het grondwater. Belangrijk is om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren naar de grachten. Dat is nu niet het geval door een niet optimale inrichting van de openbare ruimte. Daardoor blijft het water liggen, zakt in de grond en komt in de bergingen. De Alliantie en de VvE kunnen de bergingen niet geheel waterdicht maken. Op korte termijn is het dus niet mogelijk om de overlast te doen verdwijnen. Als bewoners overlast hebben van water in de bergingen is het dus nu inderdaad niet anders dan een loodgietersbedrijf (redactie: voor wiens rekening?) in te schakelen. De verwachting is dat de overlast zich niet meer voordoet als het riool en de openbare ruimte zijn aangepakt, dus vanaf begin 2013.

Eind december 2012 heeft een groep benadeelde bewoners met ondergelopen boxen een brief aan Alliantie gestuurd om hun ongenoegen kenbaar te maken met de nu al een paar jaar geregeld voorkomende overstromingen en de naar hun mening geringe activiteit die Alliantie ontplooit om tot een doeltreffende oplossing te komen, zonodig in samenwerking met Waternet en/of andere gemeentelijke instanties.
Hierop is begin januari door Alliantie gereageerd met de volgende woorden:
‘…dat het probleem inderdaad nog niet is opgelost, maar dat het iedereen duidelijk is dat dit probleem ook niet op een simpele manier is op te lossen. Het probleem bestaat ook al lange tijd en Jan Bakker heeft hier ook regelmatig bewoners over gesproken. Als een snelle oplossing mogelijk was, zou deze uiteraard allang uitgevoerd zijn. Het is een structureel probleem, veroorzaakt door een hoge grondwaterstand en een drainagesysteem dat niet toereikend lijkt te zijn. In de brief geven de bewoners aan dat wij naar de gemeente en Waternet wijzen en zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Uiteraard hebben wij als Alliantie de verantwoordelijkheid om overlast voor onze huurders tegen te gaan. Voor het oplossen van het probleem hebben wij echter andere partijen wel nodig. Wij zoeken samen naar een oplossing, maar zelfs de oorzaak van het probleem bleek moeilijk vast te stellen. Het is aan deskundigen om een werkende oplossing aan te dragen. Halverwege januari vindt er overleg plaats, waarbij we streven naar een oplossing voor het probleem. Die oplossing moet en zal er ook komen. Voorlopig is het helaas behelpen en kunnen we alleen de gevolgen bestrijden (wegpompen, drogen).

Inmiddels hadden bewoners contact gezocht met Bouw- en Woningtoezicht en met Waternet omdat zij niet tevreden waren over de verklaringen die ze tot nu toe kregen en twijfelden aan de effectiviteit van het grootonderhoudsplan van het Stadsdeel Centrum op het deel van de Laagte Kadijk waar de ondergelopen kelderboxen zijn.
Er is onderzoek ter plekke gedaan door bovengenoemde instanties en er is vastgesteld dat de drainage rondom het complex niet goed functioneert. Het water in de kelderboxen is dan ook geen rioolwater maar hemel- en grondwater.  Hierop reageerde Alliantie als volgt:
Het is inderdaad belangrijk om het probleem op te lossen. Helaas zal dat nog behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Zoals ik (red.: de gebiedscoördinator) nu begreep, nadat jullie vandaag zijn gaan kijken met het loodgietersbedrijf, is dat het water vanuit de afvoergootjes naar een grindput loopt, waar het water in de grond moet infiltreren. Die grindput en de grond eronder lijkt verzadigd te zijn door het hoge grondwater, daardoor loopt het water terug de bergingen in. Het grondwater staat op gelijke hoogte met de onderste traptrede van de bergingen. De ideale oplossing is het omlaag brengen van het grondwaterpeil en dat kunnen wij niet zomaar doen. We zoeken dus nog naar een structurele oplossing. Het is nu vooral een kwestie van wegpompen en op laten drogen. Eigenlijk is het dus dweilen met de kraan open, maar voor nu is dat niet anders. Ik heb begrepen dat de gangen vanmiddag zijn droog gemaakt. In januari, als Jan Bakker weer terug is, gaan we met elkaar in overleg over een structurele oplossing voor het waterprobleem. Voor nu is het voor ons belangrijk om te weten welke bewoners wateroverlast in hun berging hebben, aangezien jullie ook aangegeven hebben dat dit niet in elke berging het geval is. Huurders moeten zelf aangeven als ze willen dat hun berging wordt drooggemaakt, wij kunnen immers niet zonder sleutel naar binnen. Ik zal de huurders informeren met een brief over de acties die tot nu toe ondernomen zijn en dat het probleem bij ons bekend is.